Japan Geoscience Union Meeting 2016

Hiroki Senshu

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 22, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 303 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

9:00 AM - 9:15 AM

*Tatsuaki Okada1,9, Tetsuya Fukuhara2, Satoshi Tanaka1,9, Makoto Taguchi3, Takeshi Imamura1,9, Takehiko Arai8, Hiroki Senshu4, Yoshiko Ogawa5, Hirohide Demura5, Kohei Kitazato5, Ryosuke Nakamura6, Toru Kouyama6, Tomohiko Sekiguchi7, Sunao Hasegawa1, Tsuneo Matsunaga8, Takehiko Wada1, Jun Takita9, Naoya Sakatani1, Yamato Horikawa10, Ken Endo5, Joern Helbert11, Thomas G. Mueller12, Axel Hagermann13 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.National Institute of Information and Communications Technology, 3.Rikkyo University, 4.Chiba Institute of Technology, 5.University of Aizu, 6.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 7.Hokkaido University of Education, 8.National Institute of Environmental Studies, 9.University of Tokyo, 10.Graduate University for Advanced Studies, 11.German Aerospace Center, 12.Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics, 13.Open University)

9:45 AM - 10:00 AM

*Aiko Nakato1, Hikaru Yabuta2, Mutsumi Komatsu3, Tomokatsu Morota4, Moe Matsuoka5, Seiji Sugita6, Takaaki Hiroi7, Kohei Kitazato8, Tatsuaki Okada1, Hiroki Senshu9, Sho Sasaki2, Tomoki Nakamura4, Naoki Kobayashi1, Seiichiro Watanabe5, Hayabusa2 Landing Site Working Group (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Osaka University, 3.The Graduate University for Advanced Studies [SOKENDAI], 4.Nagoya University, 5.Tohoku University, 6.The University of Tokyo, 7.Brown University, 8.University of Aizu, 9.Chiba Institute of Technology)

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

5:15 PM - 6:30 PM

*Ryuhei Yamada1, Hiroki Senshu2, Noriyuki Namiki1, Takahide Mizuno3, Shinsuke Abe4, Fumi Yoshida1, Kazuyoshi Asari1, Hirotomo Noda1, Naru Hirata5, Shoko Oshigami1, Hiroshi Araki1, Yoshiaki Ishihara3, Koji Matsumoto1 (1.National Astronomical Observatory of Japan, 2.Chiba Institute of Technology, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Nihon University, 5.The University of Aizu)

Mon. May 23, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 104 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

9:15 AM - 9:30 AM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Ko Ishibashi1, Toshihiro Kasuga1, Manabu Yamada1, Shingo Kameda13, Katsuhito Ohtsuka3, Jun-ichi Watanabe2, Takashi Ito2, Yasuhiro Kawakatsu4, Sarli Bruno4, Takahiro Iwata4, Tatsuaki Okada4, Makoto Yoshikawa4, Tomoki Nakamura6, Hikaru Yabuta5, Sho Sasaki5, Mutsumi Komatsu7, Aiko Nakato4, Takahiro Hiroi8, Takashi Mikouchi9, Seitaro Urakawa10, Shinsuke Abe11, MASATERU ISHIGURO12, Hiroshi Kimura14, Shogo Tachibana15, Ryosuke Nakamura16, Keiko Nakamura-Messenger17, Mikiya Sato20, Ralf Srama18, Harald Kruger19 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.National Astronomical Observatory of Japan, 3.Tokyo Meteor Network, 4.JAXA, 5.Osaka University, 6.Tohoku University, 7.Sokendai, 8.Brown University, 9.The University of Tokyo, 10.Japan Spaceguard Association, 11.Nihon University, 12.Seoul National University, 13.Rikkyo University, 14.Kobe University, 15.Hokkaido University, 16.AIST, 17.NASA Johnson Space Center, 18.University of Stuttgart, 19.Max Planck Institutes, 20.Kawasaki Municipal Science Museum)

Tue. May 24, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 203 (2F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

9:30 AM - 9:45 AM

*Hiroki Senshu1, Sonoko Yamada2, Tatsuo Shiina2, Naohito Otobe3, George HASHIMOTO4, Kazuhiro Umetani4, Yasuhiro Kawabata5 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.Graduate School of Advanced Integration Science, Chiba University, 3.Faculty of Science, Fukuoka University, 4.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, 5.Meteorological Research Institute,)

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 26, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 104 (1F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 26, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 104 (1F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences