Japan Geoscience Union Meeting 2016

Yutaka Matsumi

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

5:15 PM - 6:30 PM

*Masaya Izuhara1, Takehiro Hidemori1, Masahiro Kawasaki1, Tomoki Nakayama1, Yutaka Matsumi1, Hiroshi Sasago1, Yukio Terao2, Shohei Nomura2, Toshinobu Machida2, Wataru Takeuchi3, Minaco Adachi4, Ryoichi Imasu5, Surendra Kumar Dhaka6, Jagmohan Singh6, Kenshi Takahashi7 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Institute for Industrial Science, the University of Tokyo, 4.Graduate School of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba, 5.Atmosphere and Ocean Research Institute, the University of Tokyo, 6.Rajdhani College, University of Delhi, 7.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University)

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

5:15 PM - 6:30 PM

*Yasuhiro Sadanaga1, Shio Kawasaki1, Hiroshi Tsurumaru2,3, Ramasamy Sathiyamurthi2, Yosuke Sakamoto2, Ito Kensuke2, Fujii Tomihide2, Shungo Kato4, Tomoki Nakayama5, Yutaka Matsumi5, yoshihiro nakashima6, Kazuhide Matsuda6, Yoshizumi Kajii2,7 (1.Osaka Prefecture University, 2.Kyoto University, 3.Now at Kanazawa University, 4.Tokyo Metropolitan University, 5.Nagoya University, 6.Tokyo University of Agriculture and Technology, 7.National Institute for Environmental Studies)

5:15 PM - 6:30 PM

*Yuki Kuruma1, Tomoki Nakayama1, Yutaka Matsumi1, Hiroshi Tsurumaru2, Ramasamy Sathiyamurthi2, Yosuke Sakamoto2, Manabu Irie2, Akira Ida2, Shungo Kato3, yoshihiro nakashima4, Kazuhide Matsuda4, Yoshizumi Kajii2,5 (1.Nagoya University, 2.Kyoto University, 3.Tokyo Metropolitan University, 4.Tokyo University of Agriculture and Technology, 5.National Institute for Environmental Studies)

Thu. May 26, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 303 (3F)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Thu. May 26, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

11:15 AM - 11:30 AM

*Ryoichi Imasu1, Toshinobu Machida2, Shuji Aoki3, Takashi Yamanouchi4, Tsuneo Matsunaga2, Hidekazu Matsueda5, Yugo Kanaya6, Yutaka Matsumi7, Taro Shinoda7, Hiroshi Tanimoto2, Daisuke Goto2, Isamu Morino2, Yousuke Sawa5, Kazuhiro Tsuboi5, Yosuke Niwa5, Naoki Kaneyasu8, Shohei Murayama8, Tetsuo Sueyoshi4, Masayuki Takigawa6, Fumikazu Taketani6, Yousuke Sato9, Wataru Takeuchi10, Hitoshi Irie11, YASUKO KASAI12, Mikhail Strunin13, Boris Fomin13 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Graduate School of Science, Tohoku University, 4.National Institute of Polar Research, 5.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.Institute for Space-Earth Environmental Research, 8.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 9.RIKEN, 10.Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, 11.Center of Environmental Remote Sensing, Chiba University, 12.National Institute of Information and Communications Technology, 13.Central Aerological Observatory, ROSHYDROMET)