Japan Geoscience Union Meeting 2016

Fukashi Maeno

Convener, Chairperson

Thu. May 26, 2016 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall B (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Convener:*Yujiro Suzuki(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Fukashi Maeno(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Eiichi Sato(Meteorological Research Institute), Takeshi Maesaka(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Chair:Eiichi Sato(Meteorological Research Institute), Fukashi Maeno(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Thu. May 26, 2016 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall B (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Convener:*Yujiro Suzuki(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Fukashi Maeno(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Eiichi Sato(Meteorological Research Institute), Takeshi Maesaka(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Chair:Yujiro Suzuki(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Takeshi Maesaka(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)

Thu. May 26, 2016 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Convener:*Yujiro Suzuki(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Fukashi Maeno(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Eiichi Sato(Meteorological Research Institute), Takeshi Maesaka(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 26, 2016 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall B (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Sun. May 22, 2016 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall A (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

4:30 PM - 4:45 PM

*Fukashi Maeno1, Futoshi Nanayama2, Shojiro Nakagawa3, Hiroyuki Sasaki3, Masamichi Omote3, Nobuo Geshi2, Kazuaki Watanabe2, Hideto Naruo4, Tetsuo Kobayashi5 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Geological Survey of Japan, AIST, 3.Yakushima Earth Science Club, 4.Takeokadai High School, 5.Kagoshima University)

Thu. May 26, 2016 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

3:30 PM - 4:45 PM

Kiyotaka Matsuda2, *Futoshi Nanayama1, Fukashi Maeno4, Shinji Sugiyama3, Hidetoshi Naruo5, Toshihiko Ichihara6 (1.Geological Survey of Japan, AIST, 2.Miyazaki Prefectural Museum of Nature and History, 3.Paleoenvironment Research Institute Co. Ltd., 4.ERI, Tokyo Univ., 5.Takeokadai High School, 6.Fukken Co. Ltd.)

Thu. May 26, 2016 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall B (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

11:00 AM - 11:15 AM

*Fukashi Maeno1, Setsuya Nakada1, Teruki Oikawa2, Mitsuhiro Yoshimoto3, Jiro Komori4, Yoshihiro Ishizuka2, Yoshihiro Takeshita5, Taketo Shimano6, Takayuki Kaneko1, Masashi NAGAI7 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Geological Survey of Japan, AIST, 3.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, 4.Faculty of Modern Life, Teikyo Heisei University, 5.Institute of Education, Shinshu University, 6.Graduate School of Environmental and Disaster Research, Tokoha University, 7.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)