Japan Geoscience Union Meeting 2016

Hidekazu Matsueda

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 24, 2016 1:45 PM - 3:15 PM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

5:15 PM - 6:30 PM

*Naoko Saitoh1, Shuhei Kimoto1, Ryo Sugimura1, Ryoichi Imasu2, Kei Shiomi3, Akihiko Kuze3, Toshinobu Machida4, Yousuke Sawa5, Hidekazu Matsueda5 (1.Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University, 2.Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.National Institute for Environmental Studies, 5.Meteorological Research Institute)

Mon. May 23, 2016 1:45 PM - 3:15 PM A01 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

2:30 PM - 2:45 PM

*Ryo Fujita1, Shinji Morimoto1, Shuji Aoki1, Toshinobu Machida2, Yousuke Sawa3, Hidekazu Matsueda3, Yosuke Niwa3, Kazuhiro Tsuboi3, Keiich Katsumata2, Takakiyo Nakazawa1 (1.Center for Atmospheric and Oceanic Studies, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Meterological Research Institute)

Wed. May 25, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 303 (3F)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

5:15 PM - 6:30 PM

*Ryosuke Nonogaki2,1, Naoko Saitoh2, Ryoichi Imasu3, Kei Shiomi4, Yosuke Niwa5, Shuji Aoki6, Shinji Morimoto7, Toshinobu Machida8, Hidekazu Matsueda5, Yousuke Sawa5, Kazuhiro Tsuboi5 (1.The Graduate School of Advanced Integration Science, Chiba university, 2.Center for Environmental Remote Sensing, 3.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 4.JAXA, 5.Meteorological Research Institute, 6.Center for Atmospheric and Oceanic Studies, Graduate School of Science, Tohoku University, 7.Graduate School of Science, Tohoku University, 8.National Institute for Environmental Studies)

Thu. May 26, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

11:15 AM - 11:30 AM

*Ryoichi Imasu1, Toshinobu Machida2, Shuji Aoki3, Takashi Yamanouchi4, Tsuneo Matsunaga2, Hidekazu Matsueda5, Yugo Kanaya6, Yutaka Matsumi7, Taro Shinoda7, Hiroshi Tanimoto2, Daisuke Goto2, Isamu Morino2, Yousuke Sawa5, Kazuhiro Tsuboi5, Yosuke Niwa5, Naoki Kaneyasu8, Shohei Murayama8, Tetsuo Sueyoshi4, Masayuki Takigawa6, Fumikazu Taketani6, Yousuke Sato9, Wataru Takeuchi10, Hitoshi Irie11, YASUKO KASAI12, Mikhail Strunin13, Boris Fomin13 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Graduate School of Science, Tohoku University, 4.National Institute of Polar Research, 5.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.Institute for Space-Earth Environmental Research, 8.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 9.RIKEN, 10.Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, 11.Center of Environmental Remote Sensing, Chiba University, 12.National Institute of Information and Communications Technology, 13.Central Aerological Observatory, ROSHYDROMET)