Japan Geoscience Union Meeting 2016

Tomofumi Kozono

Convener, Chairperson

Tue. May 24, 2016 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall B (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Convener:*Satoshi Okumura(Division of Earth and Planetary Materials Science, Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Tomofumi Kozono(Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Chair:Satoshi Okumura(Division of Earth and Planetary Materials Science, Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Tue. May 24, 2016 10:45 AM - 12:10 PM Convention Hall B (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Convener:*Satoshi Okumura(Division of Earth and Planetary Materials Science, Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Tomofumi Kozono(Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Chair:Satoshi Okumura(Division of Earth and Planetary Materials Science, Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Tomofumi Kozono(Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University)

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Convener:*Satoshi Okumura(Division of Earth and Planetary Materials Science, Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Tomofumi Kozono(Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 24, 2016 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall B (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

10:00 AM - 10:15 AM

*Satoshi Okumura1, Tomofumi Kozono2, Takehiro Koyaguchi3, Masashi NAGAI4 (1.Division of Earth and Planetary Materials Science, Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 4.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)

Tue. May 24, 2016 10:45 AM - 12:10 PM Convention Hall B (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Thu. May 26, 2016 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall B (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Wed. May 25, 2016 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:20 AM - 9:35 AM

*Hiroshi Shimizu1, Yoshihisa Iio8, Shin'ichi Sakai6, Tomomi Okada5, Hiroaki Takahashi3, Toshiki Watanabe7, Kazuhiko Goto2, Takahiro Ohkura9, Youichi Asano10, Takeshi Matsushima1, Yusuke Yamashita8, Manami Nakamoto1, Masahiro Miyazaki8, Satoshi Matsumoto1, Koki Aizawa1, Azusa Shito1, Kazunari Uchida1, Rintaro Miyamachi1, Megumi Kamizono1, Yoshiko Teguri1, Hiroki Miyamachi2, Shigeru Nakao2, Hiroshi Yakiwara2, Shuichiro Hirano2, Mako Ohzono3, Takahiro Shiina3, Takada Masamitsu3, Masayoshi Ichiyanagi3, Teruhiro Yamaguchi3, Okada Kazumi3, Masahiro Kosuga4, Ryosuke Azuma5, Naoki Uchida5, Kentaro Emoto5, Yusaku Ohta5, Toshiki Kaida5, Tomofumi Kozono5, Syuichi Suzuki5, Ryota Takagi5, Tomotsugu Demachi5, Hisashi Nakahara5, Takashi NAKAYAMA5, Satoshi Hirahara5, Toru Matsuzawa5, Satoshi Miura5, Mare Yamamoto5, Takaya Iwasaki6, Naoshi Hirata6, Takashi Iidaka6, Eiji Kurashimo6 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Graduate School of Science and Engineering,Kagoshima University, 3.Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 5.Graduate School of Science, Tohoku University, 6.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 7.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 8.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 9.Graduate School of Science, Kyoto University, 10.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)