Japan Geoscience Union Meeting 2016

Ko Ishibashi

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Mon. May 23, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 104 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

9:15 AM - 9:30 AM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Ko Ishibashi1, Toshihiro Kasuga1, Manabu Yamada1, Shingo Kameda13, Katsuhito Ohtsuka3, Jun-ichi Watanabe2, Takashi Ito2, Yasuhiro Kawakatsu4, Sarli Bruno4, Takahiro Iwata4, Tatsuaki Okada4, Makoto Yoshikawa4, Tomoki Nakamura6, Hikaru Yabuta5, Sho Sasaki5, Mutsumi Komatsu7, Aiko Nakato4, Takahiro Hiroi8, Takashi Mikouchi9, Seitaro Urakawa10, Shinsuke Abe11, MASATERU ISHIGURO12, Hiroshi Kimura14, Shogo Tachibana15, Ryosuke Nakamura16, Keiko Nakamura-Messenger17, Mikiya Sato20, Ralf Srama18, Harald Kruger19 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.National Astronomical Observatory of Japan, 3.Tokyo Meteor Network, 4.JAXA, 5.Osaka University, 6.Tohoku University, 7.Sokendai, 8.Brown University, 9.The University of Tokyo, 10.Japan Spaceguard Association, 11.Nihon University, 12.Seoul National University, 13.Rikkyo University, 14.Kobe University, 15.Hokkaido University, 16.AIST, 17.NASA Johnson Space Center, 18.University of Stuttgart, 19.Max Planck Institutes, 20.Kawasaki Municipal Science Museum)

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

5:15 PM - 6:30 PM

*Jun Kimura1, Shunichi Kamata5, Koji Matsumoto2, Shoko Oshigami2, Noriyuki Namiki2, Kiyoshi Kuramoto5, Sho Sasaki8, Keigo Enya4, Masanori Kobayashi3, Shingo Kobayashi6, Hiroshi Araki2, Hirotomo Noda2, Ko Ishibashi3, Yoshifumi Saito4, Hauke Hussmann7, Kay Lingenauber7 (1.Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, 2.National Astronolocal Observatory Japan, 3.Chiba Institute of Technology, 4.ISAS/JAXA, 5.Hokkaido University, 6.National Institute of Radiological Sciences, 7.German Aerospace Center, 8.Osaka University)

5:15 PM - 6:30 PM

*Hiroshi Araki1, Noriyuki Namiki1, Hirotomo Noda1, Ko Ishibashi2, Keigo Enya3, Masanobu Ozaki3, Takahide Mizuno3, Shin Utsunomiya3, Yoshifumi Saito3, Kazuyuki Touhara3, Shoko Oshigami1, Shingo Kashima1, Jun Kimura4, Shingo Kobayashi5, Masanori Kobayashi2, Gregor Steinbruegge6, Alexander Stark6, Christian Althaus6, Simone DelTogno6, Kay Lingenauber6, Hauke Hussmann6 (1.National Astronomical Observatory of Japan, 2.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, 5.National Institute of Radiological Sciences, 6.Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt)

5:15 PM - 6:30 PM

*Masanori Kobayashi1, Osamu Okudaira1, Ko Ishibashi1, Masayuki Fujii6, Keigo Enya2, Noriyuki Namiki3, Hiroshi Araki3, Hirotomo Noda3, Shoko Oshigami3, Shingo Kashima3, Masanobu Ozaki2, Takahide Mizuno2, Shin Utsunomiya2, Yoshifumi Saito2, Kazuyuki Touhara2, Jun Kimura4, Shingo Kobayashi5, Hauke Hussmann7, Kay Lingenauber7, Thomas Behnke7, Simone DelTogno7 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 3.National Astronomical Observatory of Japan, 4.Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, 6.National Institute of Radiological Sciences, 5.National Institute of Radiological Sciences, 6.FAM Science Co., LTD., 7.Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt)

5:15 PM - 6:30 PM

*Shingo Kobayashi1, Simone DelTogno2, Masanori Kobayashi3, Masanobu Ozaki4, Keigo Enya4, Takahide Mizuno4, Makoto Utsunomiya4, Yoshifumi Saito4, Kazuyuki Touhara4, Ko Ishibashi3, Noriyuki Namiki5, Hiroshi Araki5, Hirotomo Noda5, Shoko Oshigami5, Shingo Kashima5, Jun Kimura6, Christian Althaus2, Kay Lingenauber2, Hauke Hussmann2 (1.National Institute of Radiological Sciences, 2.Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 3.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 4.Japan Aerospace Exploration Agency, 5.National Astronomical Observatory of Japan, 6.Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology)

5:15 PM - 6:30 PM

*Keigo Enya1, Masanori Kobayashi2, Ko Ishibashi2, Shingo Kashima3, Shin Utsunomiya1, Satoru Iwamura4, Teruhito Iida5, Yoshiaki Matsumoto5, Masanori Fujii6, Naofumi Fujishiro7, Tomoyasu Yamamuro8, Masanobu Ozaki1, Takahide Mizuno1, Yoshifumi Saito1, Kazuyuki Touhara1, Noriyuki Namiki3, Hiroshi Araki3, Hirotomo Noda3, Shoko Oshigami3, Jun Kimura9, Christian Althaus10, Simone DelTogno10, Kay Lingenauber10, Hauke Hussmann10 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.CIT, 3.NAOJ, 4.MRJ, 5.PLANET, 6.FAM Science, 7.Astro-Opt, 8.OptCraft, 9.Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, 10.DLR)

Thu. May 26, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 104 (1F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

2:00 PM - 2:15 PM