Japan Geoscience Union Meeting 2016

Toshifumi Imaizumi

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 23, 2016 3:30 PM - 5:00 PM IC (2F)

  • Oral
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-SS Seismology

4:15 PM - 4:30 PM

*Shinsuke Okada1, Toshifumi Imaizumi2, Atsumasa Okada3, Norihiro Nakamura2, Tatsuro Fukuchi4, Kenshiro Otsuki5 (1.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Emeritus professor of Kyoto University, 4.Graduate School of Education & Human Sciences, University of Yamanashi, 5.Emeritus professor of Tohoku University)

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

  • Poster
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-SS Seismology

5:15 PM - 6:30 PM

*Hideki Kosaka1, Abe Kohei2, Sezaki Shotaro1, Kagohara Kyoko3, Okada Shinsuke4, Ikebe Hiromi1, Miwa Atsushi2, Imaizumi Toshifumi5 (1.Kankyo Chishitsu Company Limited, 2.OYO Corporation, 3.Faculty of Education, Yamaguchi University, 4.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 5.Tohoku University)

5:15 PM - 6:30 PM

*Shinsuke Okada1, Toshifumi Imaizumi2, Susumu Sakashita3, Kyoko Kagohara4, Shigeru Toda5, Nobuhisa Matsuta6, Satoru Yamaguchi7, Masato Yamamoto3, Mikihiro Imani3, Hitoshi Todokoro3, Yoshikazu Matsubara3 (1.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Oyo Corporation, 4.Faculty of Education, Yamaguchi University, 5.Aichi University of Education, 6.Graduate School of Education, Okayama University, 7.Graduate School of Science, Osaka City University)

5:15 PM - 6:30 PM

*susumu sakashita1, shinsuke okada2, toshifumi imaizumi2, Shigeru Toda3, kyoko kagohara5, nobuhisa matsuta4, satoru yamaguchi6, masato yamamoto1, mikihiro imai1, hitoshi todokoro1 (1.OYO corporation, 2.Tohoku University, 3.Aichi University of education, 4.Okayama University, 5.Yamaguchi University, 6.Osaka city University)