Japan Geoscience Union Meeting 2016

Satoshi Kasahara

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 24, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 203 (2F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Tue. May 24, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 103 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

9:30 AM - 9:45 AM

*Yoshizumi Miyoshi1, Iku Shinohara2, Takeshi Takashima2, Kazushi Asamura2, haruhisa matsumoto2, Nana Higashio2, Takefumi Mitani2, Shoichiro Yokota2, Satoshi Kasahara2, Yoichi Kazama3, Shaing-Yu Wang3, Masafumi Hirahara1, Yoshiya Kasahara4, Yasumasa Kasaba4, Satoshi Yagitani4, Ayako Matsuoka2, Hirotsugu Kojima6, Masaki Fujimoto2, Kazuo Shiokawa1, Kanako Seki7, Yuto Katoh5, Takayuki Ono5 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.JAXA, 3.Academia Sinica, Taiwan, 4.Kanazawa University, 5.Tohoku University, 6.Kyoto University, 7.The University of Tokyo)

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment