Japan Geoscience Union Meeting 2016

Masafumi Hirahara

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 24, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 203 (2F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

9:00 AM - 9:15 AM

*Masafumi Hirahara1, Yoshifumi Saito2, Shin-ichiro Oyama1, Kazushi Asamura2, Shoichiro Yokota2, Takeshi Sakanoi3, Hirotsugu Kojima4 (1.Institute of Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 3.The Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 4.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University)

Tue. May 24, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 103 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

9:30 AM - 9:45 AM

*Yoshizumi Miyoshi1, Iku Shinohara2, Takeshi Takashima2, Kazushi Asamura2, haruhisa matsumoto2, Nana Higashio2, Takefumi Mitani2, Shoichiro Yokota2, Satoshi Kasahara2, Yoichi Kazama3, Shaing-Yu Wang3, Masafumi Hirahara1, Yoshiya Kasahara4, Yasumasa Kasaba4, Satoshi Yagitani4, Ayako Matsuoka2, Hirotsugu Kojima6, Masaki Fujimoto2, Kazuo Shiokawa1, Kanako Seki7, Yuto Katoh5, Takayuki Ono5 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.JAXA, 3.Academia Sinica, Taiwan, 4.Kanazawa University, 5.Tohoku University, 6.Kyoto University, 7.The University of Tokyo)

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Wed. May 25, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 103 (1F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment