Japan Geoscience Union Meeting 2016

Sakae Toyoda

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 23, 2016 1:45 PM - 3:15 PM A01 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

  • Oral
  • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

3:00 PM - 3:15 PM

*Shigeyuki Ishidoya1, Satoshi Sugawara2, Shuji Aoki3, Shinji Morimoto3, Takakiyo Nakazawa3, Sakae Toyoda4, Chusaku Ikeda5, Hideyuki Honda5, Yoichi Inai6, Fumio Hasebe6, Fanny A. Putri7, Daisuke Goto8, Shohei Murayama1 (1.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 2.Miyagi University of Education, 3.Tohoku University, 4.Tokyo Institute of Technology, 5.Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), 6.Hokkaido University, 7.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 8.National Institute of Polar Research)

Mon. May 23, 2016 9:00 AM - 10:30 AM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

  • Oral
  • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-AG Applied Geosciences

9:45 AM - 10:00 AM

*Kazuyuki Kita1, Takeshi Kinase1, Takaaki Horiuchi1, Shuichiro Sakamoto1, Airi Takei1, Hiroyuki Demizu2, Yasuhito Igarashi3, Kouji Adachi3, Mizuo Kajino3, Keita Yamada4, Sakae Toyoda4, Naohiro Yoshida4, Kazuhiko Ninomiya5, Atsushi Shinohara5, Hiroshi Okochi6, Hiroko Ogata6, Masahide Ishizuka7, Teruya Maki8, Yoshinari Abe9, IZUMI NAKAI9, Jun Furukawa10, Yuichi Onda10 (1.Faculty of Science, Ibaraki University, 2.Ibaraki University, 3.Meterlorogical Research Institute, 4.Tokyo Institute of Technology, 5.Osaka University, 6.Waseda University, 7.Kagawa University, 8.Kanazawa University, 9.Tokyo University of Science, 10.Tsukuba University)