Japan Geoscience Union Meeting 2016

Tetsuo Sueyoshi

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 22, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 301B (3F)

 • Oral
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

3:30 PM - 3:45 PM

*Tokuta Yokohata1, Katsumasa Tanaka1, Kazuya Nishina1, Kiyoshi Takahashi1, Seita Emori1, Masashi Kiguchi2, Yasushi Honda4, Masashi Okada5, Yoshihiko Iseri3, Yoshimitsu Masaki1, Akitomo Yamamoto2, Masahito Shigemitsu6, Masakazu Yoshimori7, Tetsuo Sueyoshi8, Kenta Iwase9, Naota Hanasaki1, Akihiko Ito1, Gen Sakurai5, Toshichika Iizumi5, Motoki Nishimori5, Wee Hoo Lim10, Chihiro Miyazaki11, Akiko Okamoto1, Shinjiro Kanae3, Taikan Oki2 (1.National Institute for Environmental Studies, 2.University of Tokyo, 3.Tokyo Institute of Technology, 4.University of Tsukuba, 5.National Institute for Agro-Environmental Sciences, 6.Japan Agency for Marine-Earth and Technology, 7.Hokkaido University, 8.National Institute for Polar Research, 9.Nomura Research Institute, 10.University of Oxford, 11.Center for Environmental Information Science)

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

Thu. May 26, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

11:15 AM - 11:30 AM

*Ryoichi Imasu1, Toshinobu Machida2, Shuji Aoki3, Takashi Yamanouchi4, Tsuneo Matsunaga2, Hidekazu Matsueda5, Yugo Kanaya6, Yutaka Matsumi7, Taro Shinoda7, Hiroshi Tanimoto2, Daisuke Goto2, Isamu Morino2, Yousuke Sawa5, Kazuhiro Tsuboi5, Yosuke Niwa5, Naoki Kaneyasu8, Shohei Murayama8, Tetsuo Sueyoshi4, Masayuki Takigawa6, Fumikazu Taketani6, Yousuke Sato9, Wataru Takeuchi10, Hitoshi Irie11, YASUKO KASAI12, Mikhail Strunin13, Boris Fomin13 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Graduate School of Science, Tohoku University, 4.National Institute of Polar Research, 5.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.Institute for Space-Earth Environmental Research, 8.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 9.RIKEN, 10.Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, 11.Center of Environmental Remote Sensing, Chiba University, 12.National Institute of Information and Communications Technology, 13.Central Aerological Observatory, ROSHYDROMET)

Thu. May 26, 2016 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General