Japan Geoscience Union Meeting 2016

Junshi Ito

Convener, Chairperson

Mon. May 23, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 301A (3F)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Convener:*Jun-ichi Furumoto(Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University), Nobumitsu Tsunematsu(Tokyo Metropolitan Research Institute for Environmental Protection), Kentaro Araki(Meteorological Research Institute), Chair:Junshi Ito(Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 22, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 302 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

3:30 PM - 3:45 PM

*Kazuo Saito1,3, Hiromu Seko1,3, Tadashi Tsuyuki2,1, Kozo Nakamuara3, Le Duc3,1, Tsutao OIZUMI3,1, Kosuke Ito4,1, Tohru Kuroda3,1, Akihiro Hashimoto1, Junshi Ito1, Seiji Origuchi1, Masaru Kunii1, Wataru Mashiko1, Sho Yokota1, Kenichiro Kobayashi5, Yosuke Yamashiki6, Kazuhisa Tsuboki7, Guixing Chen8 (1.Meteorological Research Institute, 2.Meteorological College, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.University of the Ryukyus, 5.Kobe University, 6.Kyoto University, 7.Nagoya University, 8.Sun Yat-sen University)

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Mon. May 23, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 301A (3F)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General