Japan Geoscience Union Meeting 2016

Ichiro Tayasu

Convener, Chairperson

Tue. May 24, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 101A (1F)

 • Oral
 • | Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-TT Technology & Techniques

Convener:*Ichiro Tayasu(Research Institute for Humanity and Nature), Takanori Nakano(Research Institute for Humanity and Nature, Inter-University Research Institute Corporation National Institutes for the Humanities), Chair:Takanori Nakano(Research Institute for Humanity and Nature, Inter-University Research Institute Corporation National Institutes for the Humanities)

Tue. May 24, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 101A (1F)

 • Oral
 • | Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-TT Technology & Techniques

Convener:*Ichiro Tayasu(Research Institute for Humanity and Nature), Takanori Nakano(Research Institute for Humanity and Nature, Inter-University Research Institute Corporation National Institutes for the Humanities), Chair:Ichiro Tayasu(Research Institute for Humanity and Nature)

Tue. May 24, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 101A (1F)

 • Oral
 • | Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-TT Technology & Techniques

Convener:*Ichiro Tayasu(Research Institute for Humanity and Nature), Takanori Nakano(Research Institute for Humanity and Nature, Inter-University Research Institute Corporation National Institutes for the Humanities), Chair:Keisuke Koba(Center for Ecological Research, Kyoto University)

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-TT Technology & Techniques

Convener:*Ichiro Tayasu(Research Institute for Humanity and Nature), Takanori Nakano(Research Institute for Humanity and Nature, Inter-University Research Institute Corporation National Institutes for the Humanities)

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 26, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 302 (3F)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-HW Hydrology & Water Environment

11:15 AM - 11:30 AM

*Noboru Okuda1, Tomoya Iwata2, Takuya Hayashi3, Aya Murakami4, Ichiro Tayasu1, Naoto Ishikawa5, Jun-ichi Okano4, Hiroyuki Togashi6, Shin-ichi Nakano4, Yoichiro Sakai7, Uhram Song8, Ken-ichi Osaka9, Abigail P Cid10 (1.Research Institute for Humanity and Nature, 2.Fac Life & Env Sci, Univ Yamanashi, 3.Fac Engineer, Univ Yamanashi, 4.CER, Kyoto Univ, 5.JAMSTEC, 6.Tohoku Nat Fish Res Inst, 7.LBERI, 8.College Appl Life Sci, Jeju Nat Univ, 9.School Env Sci, Univ Shiga Pref, 10.Osaka Univ)

Tue. May 24, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 101A (1F)

 • Oral
 • | Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-TT Technology & Techniques

11:30 AM - 11:45 AM

*Hiroyuki Sase1, Masamichi Takahashi2, Kazuhide Matsuda3, Keiichi Sato1, Toko Tanikawa2, Naoyuki Yamashita1, Tsuyoshi Ohizumi1, Takuya Ishida4, Masato Kamisako1, Ryo Kobayashi1, Shigeki Uchiyama1, Tatsuyoshi Saito1, Masayuki Morohashi1, Haruo Fukuhara5, Shinji Kaneko2, Takanobu Inoue6, Toshiro Yamada7, Chisato Takenaka4, Ichiro Tayasu8, Takanori Nakano8, Tomoyuki Hakamata9, Seiichi Ohta10 (1.Asia Center for Air Pollution Research, 2.Forestry and Forest Product Research Institute, 3.Tokyo University of Agriculture and Technology, 4.Nagoya University, 5.Niigata University, 6.Toyohashi University of Technology, 7.Gifu University, 8.Research Institute for Humanity and Nature, 9.Hamamatsu Photonics, 10.Kyoto University)

Tue. May 24, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 101A (1F)

 • Oral
 • | Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-TT Technology & Techniques

3:30 PM - 3:45 PM

*Takanori Nakano1, Kicheol Shin1, Tamihisa Ohta1, Yukiko Kusano1, Ichiro Tayasu1, Yoshihiro Yamada2, Yoriko Yokoo3, Maki Tsujimura4, koichi ikeda4, toshiaki kaeriyama5, Akihiro Yamada5, Kouhei Shitajima5, Hiroyuki Ozawa5 (1.Research Institute for Humanity and Nature, Inter-University Research Institute Corporation National Institutes for the Humanities, 2.Faculty of Agriculture, Kagawa University, 3.Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, 4.Faculty of life and environmental Sciences, University of Tsukuba, 5.Municipal office of Ohno city)

4:15 PM - 4:30 PM

*Saitoh Yu1, Takanori Nakano1, Ki-Cheol Shin1, Katsuyuki Yamashita2, Hiroshi Amakawa4, Chikage Yoshimizu1, Jun Matsubayashi1, Yoshikazu Kato1, Hiroyuki Togashi3, Yosuke Amano3, Yutaka Kurita3, Noboru Okuda1, Ichiro Tayasu1 (1.Research Institute for Humanity and Nature, 2.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, 3.Tohoku National Fisheries Research Institute,Fisheries Research Agency, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-TT Technology & Techniques

5:15 PM - 6:30 PM

*Ken'ichi Ohkushi1, Takanori Nakano4, Ichiro Tayasu4, Tadashi Yokoyama2, Tamihisa Ohta4, Yukiko Kusano4, Hiromune Mitsuhashi3, Masayuki Itoh1, Kuniyoshi Ebina1 (1.Kobe University, Graduate School of Human Development and Environment, 2.Hyogo Prefectural Nishi-Harima School for Students with Special Needs, 3.Museum of Nature and Human Activities, 4.Research Institute for Humanity and Nature)