Japan Geoscience Union Meeting 2016

Satoshi Hirahara

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 22, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 302 (3F)

  • International Session (Oral)
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-TT Technology & Techniques

Wed. May 25, 2016 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall B (2F)

  • Oral
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-VC Volcanology

11:15 AM - 11:30 AM

*Mare Yamamoto1, Satoshi Miura1, Masahiro Ichiki1, Hiroshi Aoyama2, Tomoki Tsutsui3, Kentaro Emoto1, Satoshi Hirahara1, Takashi NAKAYAMA1, Tatsuya Torimoto1, Takao Ohminato4, Atsushi Watanabe4, Miwako Ando4, Yuta Maeda5, Takeshi Matsushima6, Manami Nakamoto6, Rintaro Miyamachi6, Takahiro Ohkura7, Shin Yoshikawa7, Hiroki Miyamachi8, Hiroaki Yanagisawa9, Shinya Nagato9 (1.Tohoku University, 2.Hokkaido University, 3.Akita University, 4.University of Tokyo, 5.Nagoya University, 6.Kyushu University, 7.Kyoto University, 8.Kagoshima University, 9.Japan Meteorological Agancy)