Japan Geoscience Union Meeting 2016

Shohei Murayama

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 24, 2016 3:30 PM - 5:00 PM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

4:45 PM - 5:00 PM

*Yuji Kominami1, Katsumi Yamanoi1, Kenzo Kitamura1, Takafumi Miyama1, Yasuko Mizoguchi1, Satoru Takanashi1, Yukio Yasuda1, Nobuko Saigusa2, Yoshiyuki Takahashi2, Wonsik Kim4, Akira Miyata4, Keisuke Ono4, Shigeyuki Ishidoya3, Hiroaki Kondo3, Takahisa Maeda3, Shohei Murayama3, Samreong Panuthai5, Taksin Archawakom6 (1.Foresry ansd Forest Products Research Institute, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.National Institute for Agro-Environmental Science, 5.Department of National Park, Wildlife, and Plant Conservation of Thailand, 6.Thailand Institute of Scientific and Technological Research)

Mon. May 23, 2016 1:45 PM - 3:15 PM A01 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

3:00 PM - 3:15 PM

*Shigeyuki Ishidoya1, Satoshi Sugawara2, Shuji Aoki3, Shinji Morimoto3, Takakiyo Nakazawa3, Sakae Toyoda4, Chusaku Ikeda5, Hideyuki Honda5, Yoichi Inai6, Fumio Hasebe6, Fanny A. Putri7, Daisuke Goto8, Shohei Murayama1 (1.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 2.Miyagi University of Education, 3.Tohoku University, 4.Tokyo Institute of Technology, 5.Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), 6.Hokkaido University, 7.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 8.National Institute of Polar Research)

Wed. May 25, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 303 (3F)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Thu. May 26, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

11:15 AM - 11:30 AM

*Ryoichi Imasu1, Toshinobu Machida2, Shuji Aoki3, Takashi Yamanouchi4, Tsuneo Matsunaga2, Hidekazu Matsueda5, Yugo Kanaya6, Yutaka Matsumi7, Taro Shinoda7, Hiroshi Tanimoto2, Daisuke Goto2, Isamu Morino2, Yousuke Sawa5, Kazuhiro Tsuboi5, Yosuke Niwa5, Naoki Kaneyasu8, Shohei Murayama8, Tetsuo Sueyoshi4, Masayuki Takigawa6, Fumikazu Taketani6, Yousuke Sato9, Wataru Takeuchi10, Hitoshi Irie11, YASUKO KASAI12, Mikhail Strunin13, Boris Fomin13 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Graduate School of Science, Tohoku University, 4.National Institute of Polar Research, 5.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.Institute for Space-Earth Environmental Research, 8.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 9.RIKEN, 10.Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, 11.Center of Environmental Remote Sensing, Chiba University, 12.National Institute of Information and Communications Technology, 13.Central Aerological Observatory, ROSHYDROMET)