Japan Geoscience Union Meeting 2016

Kazuhiko Ninomiya

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 23, 2016 9:00 AM - 10:30 AM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

  • Oral
  • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-AG Applied Geosciences

9:45 AM - 10:00 AM

*Kazuyuki Kita1, Takeshi Kinase1, Takaaki Horiuchi1, Shuichiro Sakamoto1, Airi Takei1, Hiroyuki Demizu2, Yasuhito Igarashi3, Kouji Adachi3, Mizuo Kajino3, Keita Yamada4, Sakae Toyoda4, Naohiro Yoshida4, Kazuhiko Ninomiya5, Atsushi Shinohara5, Hiroshi Okochi6, Hiroko Ogata6, Masahide Ishizuka7, Teruya Maki8, Yoshinari Abe9, IZUMI NAKAI9, Jun Furukawa10, Yuichi Onda10 (1.Faculty of Science, Ibaraki University, 2.Ibaraki University, 3.Meterlorogical Research Institute, 4.Tokyo Institute of Technology, 5.Osaka University, 6.Waseda University, 7.Kagawa University, 8.Kanazawa University, 9.Tokyo University of Science, 10.Tsukuba University)

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

  • Poster
  • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-AG Applied Geosciences

5:15 PM - 6:30 PM

*Yasuhito Igarashi1, Kazuyuki Kita2, Teruya Maki3, Chisato Takenaka4, Takeshi Kinase2, Kouji Adachi1, Mizuo Kajino1, Tsuyoshi Sekiyama1, Yuji Zaizen1, Masahide Ishizuka5, Kazuhiko Ninomiya6, Hiroshi Okochi7, Atsuyuki Sorimachi8 (1.Meteorological Research Institute, 2.Ibaraki University, 3.Kanazawa University, 4.Nagoya University, 5.Kagawa University, 6.Osaka University, 7.Waseda University, 8.Fukushima Medical University)