Japan Geoscience Union Meeting 2016

Masaru Kunii

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 22, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 302 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

2:15 PM - 2:30 PM

*Masaru Kunii1,3, Juan Ruiz2,3, Guo-Yuan Lien3, Tomoo Ushio4, Shinsuke Satoh5, Kotaro Bessho6, Hiromu Seko1,3, Takemasa Miyoshi3 (1.Meteorological Research Institute, 2.University of Buenos Aires, 3.RIKEN Advanced Institute for Computational Science, 4.Osaka University, 5.National Institute of Information and Communications Technology, 6.Meteorological Satellite Center)

Sun. May 22, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 302 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

3:30 PM - 3:45 PM

*Kazuo Saito1,3, Hiromu Seko1,3, Tadashi Tsuyuki2,1, Kozo Nakamuara3, Le Duc3,1, Tsutao OIZUMI3,1, Kosuke Ito4,1, Tohru Kuroda3,1, Akihiro Hashimoto1, Junshi Ito1, Seiji Origuchi1, Masaru Kunii1, Wataru Mashiko1, Sho Yokota1, Kenichiro Kobayashi5, Yosuke Yamashiki6, Kazuhisa Tsuboki7, Guixing Chen8 (1.Meteorological Research Institute, 2.Meteorological College, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.University of the Ryukyus, 5.Kobe University, 6.Kyoto University, 7.Nagoya University, 8.Sun Yat-sen University)

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Mon. May 23, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 102 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment