Japan Geoscience Union Meeting 2016

Tokuta Yokohata

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 22, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 301B (3F)

  • Oral
  • | Symbol U (Union)
  • | Union

3:30 PM - 3:45 PM

*Tokuta Yokohata1, Katsumasa Tanaka1, Kazuya Nishina1, Kiyoshi Takahashi1, Seita Emori1, Masashi Kiguchi2, Yasushi Honda4, Masashi Okada5, Yoshihiko Iseri3, Yoshimitsu Masaki1, Akitomo Yamamoto2, Masahito Shigemitsu6, Masakazu Yoshimori7, Tetsuo Sueyoshi8, Kenta Iwase9, Naota Hanasaki1, Akihiko Ito1, Gen Sakurai5, Toshichika Iizumi5, Motoki Nishimori5, Wee Hoo Lim10, Chihiro Miyazaki11, Akiko Okamoto1, Shinjiro Kanae3, Taikan Oki2 (1.National Institute for Environmental Studies, 2.University of Tokyo, 3.Tokyo Institute of Technology, 4.University of Tsukuba, 5.National Institute for Agro-Environmental Sciences, 6.Japan Agency for Marine-Earth and Technology, 7.Hokkaido University, 8.National Institute for Polar Research, 9.Nomura Research Institute, 10.University of Oxford, 11.Center for Environmental Information Science)

Mon. May 23, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 102 (1F)

  • International Session (Oral)
  • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-CG Complex & General

3:00 PM - 3:15 PM

*Tokuta Yokohata1, Akihiko Ito1, Naota Hanasaki1, Gen Sakurai2, Tsuguki Kinoshita3, Toshichika Iizumi2, Yoshimitsu Masaki1, Tomoko Nitta4, Yadu Pokhrel5, Seita Emori1 (1.National Institute for Environmental Studies, 2.National Institute for Agro-Environmental Sciences, 3.Ibaraki University, 4.Atmosphere Ocean Research Institute, University of Tokyo, 5.Rutgers University)