Japan Geoscience Union Meeting 2016

MASATERU ISHIGURO

Convener, Chairperson

Sun. May 22, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 303 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Convener:*Taishi Nakamoto(Tokyo Institute of Technology), Kiyoshi Kuramoto(Department of Cosmosciences, Graduate School of Sciences, Hokkaido University), Sei-ichiro WATANABE(Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Nagoya University), MASATERU ISHIGURO(Department of Physics and Astronomy, Seoul National University), Masahiko Arakawa(Graduate School of Science, Kobe University), Masanao Abe(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Tomoko Arai(Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology), Sho Sasaki(Department of Earth and Space Sciences, School of Science, Osaka University), Chair:Masanao Abe(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Sun. May 22, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 104 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Convener:*Taishi Nakamoto(Tokyo Institute of Technology), Kiyoshi Kuramoto(Department of Cosmosciences, Graduate School of Sciences, Hokkaido University), Sei-ichiro WATANABE(Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Nagoya University), MASATERU ISHIGURO(Department of Physics and Astronomy, Seoul National University), Masahiko Arakawa(Graduate School of Science, Kobe University), Masanao Abe(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Tomoko Arai(Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology), Sho Sasaki(Department of Earth and Space Sciences, School of Science, Osaka University), Chair:Tomoko Arai(Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology)

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Convener:*Taishi Nakamoto(Tokyo Institute of Technology), Kiyoshi Kuramoto(Department of Cosmosciences, Graduate School of Sciences, Hokkaido University), Sei-ichiro WATANABE(Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Nagoya University), MASATERU ISHIGURO(Department of Physics and Astronomy, Seoul National University), Masahiko Arakawa(Graduate School of Science, Kobe University), Masanao Abe(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Tomoko Arai(Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology), Sho Sasaki(Department of Earth and Space Sciences, School of Science, Osaka University)

Mon. May 23, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 104 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Convener:*Taishi Nakamoto(Tokyo Institute of Technology), Kiyoshi Kuramoto(Department of Cosmosciences, Graduate School of Sciences, Hokkaido University), Sei-ichiro WATANABE(Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Nagoya University), MASATERU ISHIGURO(Department of Physics and Astronomy, Seoul National University), Masahiko Arakawa(Graduate School of Science, Kobe University), Masanao Abe(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Tomoko Arai(Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology), Sho Sasaki(Department of Earth and Space Sciences, School of Science, Osaka University), Chair:Masahiko Arakawa(Graduate School of Science, Kobe University)

Mon. May 23, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 104 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Convener:*Taishi Nakamoto(Tokyo Institute of Technology), Kiyoshi Kuramoto(Department of Cosmosciences, Graduate School of Sciences, Hokkaido University), Sei-ichiro WATANABE(Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Nagoya University), MASATERU ISHIGURO(Department of Physics and Astronomy, Seoul National University), Masahiko Arakawa(Graduate School of Science, Kobe University), Masanao Abe(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Tomoko Arai(Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology), Sho Sasaki(Department of Earth and Space Sciences, School of Science, Osaka University), Chair:Kiyoshi Kuramoto(Department of Cosmosciences, Graduate School of Sciences, Hokkaido University)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 22, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 303 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Sun. May 22, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 104 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

4:45 PM - 5:00 PM

*Yuna Grace Kwon1, MASATERU ISHIGURO1, Hidekazu Hanayama2, Daisuke Kuroda3, Satoshi Honda4, Jun Takahashi4, Yoonyoung Kim1, Myung Gyoon Lee1, Young-Jun Choi5, Myung-Jin Kim5, Jeremie Vaubaillon6, Takeshi Miyaji2, Kenshi Yanagisawa3, Michitoshi Yoshida7, Kouji Ohta8, Nobuyuki Kawai9, Hideo Fukushima10, Jun-ichi Watanabe10 (1.Seoul National University, 2.Ishigakijima Astronomical Observatory, 3.Okayama Astrophysical Observatory, 4.Nishi-Harima Astronomical Observatory, 5.Korea Astronomy and Space Science Institute, 6.Observatoire de Paris, 7.Hiroshima University, 8.Kyoto University, 9.Tokyo Institute of Technology Meguro, 10.National Astronomical Observatory of Japan)

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

5:15 PM - 6:30 PM

*Seiji Sugita1, Manabu Yamada2, Hirotaka Sawada3, Tomokatsu Morota4, Rie Honda5, Shingo Kameda6, Chikatoshi Honda7, Hidehiko Suzuki8, Toru Kouyama9, Kazunori Ogawa10, MASATERU ISHIGURO11 (1.the University of Tokyo, 2.Chiba Institute of Technology, 3.JAXA, 4.Nagoya University, 5.Kochi University, 6.Rikkyo University, 7.Aizu University, 8.Meiji University, 9.AIST, 10.Kobe University, 11.Seoul National University)

Mon. May 23, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 104 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

9:15 AM - 9:30 AM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Ko Ishibashi1, Toshihiro Kasuga1, Manabu Yamada1, Shingo Kameda13, Katsuhito Ohtsuka3, Jun-ichi Watanabe2, Takashi Ito2, Yasuhiro Kawakatsu4, Sarli Bruno4, Takahiro Iwata4, Tatsuaki Okada4, Makoto Yoshikawa4, Tomoki Nakamura6, Hikaru Yabuta5, Sho Sasaki5, Mutsumi Komatsu7, Aiko Nakato4, Takahiro Hiroi8, Takashi Mikouchi9, Seitaro Urakawa10, Shinsuke Abe11, MASATERU ISHIGURO12, Hiroshi Kimura14, Shogo Tachibana15, Ryosuke Nakamura16, Keiko Nakamura-Messenger17, Mikiya Sato20, Ralf Srama18, Harald Kruger19 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.National Astronomical Observatory of Japan, 3.Tokyo Meteor Network, 4.JAXA, 5.Osaka University, 6.Tohoku University, 7.Sokendai, 8.Brown University, 9.The University of Tokyo, 10.Japan Spaceguard Association, 11.Nihon University, 12.Seoul National University, 13.Rikkyo University, 14.Kobe University, 15.Hokkaido University, 16.AIST, 17.NASA Johnson Space Center, 18.University of Stuttgart, 19.Max Planck Institutes, 20.Kawasaki Municipal Science Museum)