Japan Geoscience Union Meeting 2016

Kazuhide Matsuda

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

  • Poster
  • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

5:15 PM - 6:30 PM

*Yasuhiro Sadanaga1, Shio Kawasaki1, Hiroshi Tsurumaru2,3, Ramasamy Sathiyamurthi2, Yosuke Sakamoto2, Ito Kensuke2, Fujii Tomihide2, Shungo Kato4, Tomoki Nakayama5, Yutaka Matsumi5, yoshihiro nakashima6, Kazuhide Matsuda6, Yoshizumi Kajii2,7 (1.Osaka Prefecture University, 2.Kyoto University, 3.Now at Kanazawa University, 4.Tokyo Metropolitan University, 5.Nagoya University, 6.Tokyo University of Agriculture and Technology, 7.National Institute for Environmental Studies)

5:15 PM - 6:30 PM

*Yuki Kuruma1, Tomoki Nakayama1, Yutaka Matsumi1, Hiroshi Tsurumaru2, Ramasamy Sathiyamurthi2, Yosuke Sakamoto2, Manabu Irie2, Akira Ida2, Shungo Kato3, yoshihiro nakashima4, Kazuhide Matsuda4, Yoshizumi Kajii2,5 (1.Nagoya University, 2.Kyoto University, 3.Tokyo Metropolitan University, 4.Tokyo University of Agriculture and Technology, 5.National Institute for Environmental Studies)

Tue. May 24, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 101A (1F)

  • Oral
  • | Symbol H (Human Geosciences)
  • | H-TT Technology & Techniques

11:30 AM - 11:45 AM

*Hiroyuki Sase1, Masamichi Takahashi2, Kazuhide Matsuda3, Keiichi Sato1, Toko Tanikawa2, Naoyuki Yamashita1, Tsuyoshi Ohizumi1, Takuya Ishida4, Masato Kamisako1, Ryo Kobayashi1, Shigeki Uchiyama1, Tatsuyoshi Saito1, Masayuki Morohashi1, Haruo Fukuhara5, Shinji Kaneko2, Takanobu Inoue6, Toshiro Yamada7, Chisato Takenaka4, Ichiro Tayasu8, Takanori Nakano8, Tomoyuki Hakamata9, Seiichi Ohta10 (1.Asia Center for Air Pollution Research, 2.Forestry and Forest Product Research Institute, 3.Tokyo University of Agriculture and Technology, 4.Nagoya University, 5.Niigata University, 6.Toyohashi University of Technology, 7.Gifu University, 8.Research Institute for Humanity and Nature, 9.Hamamatsu Photonics, 10.Kyoto University)