Japan Geoscience Union Meeting 2016

Zhong-Qiang Chen

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 26, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 301A (3F)

  • Oral
  • | Symbol B (Biogeosciences)
  • | B-PT Paleontology

11:30 AM - 11:45 AM

*Kunio Kaiho1, Ryosuke Saito1, Kosuke Ito1, Miyaji Takashi1, Li Tian2, Hiroyoshi Sano3, Zhiqiang Shi4, Satoshi Takahashi6, Jinnan Tong2, Lei Liang2, Masahiro Oba1, Fumiko W. Nara5, Noriyoshi Tsuchiya5, Zhong-Qiang Chen2 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.China University of Geosciences, 3.Kyushu University, 4.Chengdu University of Technology, 5.Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University, 6.University of Tokyo)