Japan Geoscience Union Meeting 2016

Chisato Takenaka

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 24, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 101A (1F)

  • Oral
  • | Symbol H (Human Geosciences)
  • | H-TT Technology & Techniques

11:30 AM - 11:45 AM

*Hiroyuki Sase1, Masamichi Takahashi2, Kazuhide Matsuda3, Keiichi Sato1, Toko Tanikawa2, Naoyuki Yamashita1, Tsuyoshi Ohizumi1, Takuya Ishida4, Masato Kamisako1, Ryo Kobayashi1, Shigeki Uchiyama1, Tatsuyoshi Saito1, Masayuki Morohashi1, Haruo Fukuhara5, Shinji Kaneko2, Takanobu Inoue6, Toshiro Yamada7, Chisato Takenaka4, Ichiro Tayasu8, Takanori Nakano8, Tomoyuki Hakamata9, Seiichi Ohta10 (1.Asia Center for Air Pollution Research, 2.Forestry and Forest Product Research Institute, 3.Tokyo University of Agriculture and Technology, 4.Nagoya University, 5.Niigata University, 6.Toyohashi University of Technology, 7.Gifu University, 8.Research Institute for Humanity and Nature, 9.Hamamatsu Photonics, 10.Kyoto University)

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

  • Poster
  • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-AG Applied Geosciences

5:15 PM - 6:30 PM

*Yasuhito Igarashi1, Kazuyuki Kita2, Teruya Maki3, Chisato Takenaka4, Takeshi Kinase2, Kouji Adachi1, Mizuo Kajino1, Tsuyoshi Sekiyama1, Yuji Zaizen1, Masahide Ishizuka5, Kazuhiko Ninomiya6, Hiroshi Okochi7, Atsuyuki Sorimachi8 (1.Meteorological Research Institute, 2.Ibaraki University, 3.Kanazawa University, 4.Nagoya University, 5.Kagawa University, 6.Osaka University, 7.Waseda University, 8.Fukushima Medical University)