Japan Geoscience Union Meeting 2016

Vivek Walia

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 25, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 304 (3F)

  • International Session (Oral)
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-GC Geochemistry

1:45 PM - 2:00 PM

Tsanyao Frank Yang1, *Tefang Lan2, Hsiao-Fen Lee2, Ching-Chou Fu2, Pei-Chuan Chuang1, Wei-Li Hong1, Vivek Walia3, Hsuan-Wen Chen1, Hsin-Yi Wen1, Ai-Ti Chen1, Hsiao-Chi Chen1, Chun-Ming Chiu1, Chun-Yuan Cheng1, Nian-Ru Wu1, Yu-Chen Cheng1, Jin-Lun Chuang1, Li-Hsin Kao1, Cheng-Hong Chen1, Yuji Sano1,4 (1.Dept. Geosciences, National Taiwan University, Taiwan, 2.Institute of Earth Sciences, Academia Sinica, Taiwan, 3.National Center for Research on Earthquake Engineering, Taiwan, 4.Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo, Japan)

Wed. May 25, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 304 (3F)

  • International Session (Oral)
  • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-IS Intersection

9:45 AM - 10:00 AM

*Ching Chou Fu1,2, Lou Chuang Lee1, Tsanyao Frank Yang2, Peng Kang Wang1, Tsung Kwei Liu2, Vivek Walia3, Cheng Hong Chen2, Cheng Horng Lin1, Tzu Hua Lai4, Gioacchino Giuliani5, Dimitar Ouzounov6 (1.Institute of Earth Sciences Academia Sinica, 2.Department of Geosciences, National Taiwan University, 3.National Center for Research on Earthquake Engineering, NARL, 4.Central Geological Survey, MOEA, 5.Permanent Foundation G. Giuliani, L'Aquila, 6.Chapman University, One University Drive, Orange)