Japan Geoscience Union Meeting 2016

Pei-Chuan Chuang

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 25, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 304 (3F)

  • International Session (Oral)
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-GC Geochemistry

1:45 PM - 2:00 PM

Tsanyao Frank Yang1, *Tefang Lan2, Hsiao-Fen Lee2, Ching-Chou Fu2, Pei-Chuan Chuang1, Wei-Li Hong1, Vivek Walia3, Hsuan-Wen Chen1, Hsin-Yi Wen1, Ai-Ti Chen1, Hsiao-Chi Chen1, Chun-Ming Chiu1, Chun-Yuan Cheng1, Nian-Ru Wu1, Yu-Chen Cheng1, Jin-Lun Chuang1, Li-Hsin Kao1, Cheng-Hong Chen1, Yuji Sano1,4 (1.Dept. Geosciences, National Taiwan University, Taiwan, 2.Institute of Earth Sciences, Academia Sinica, Taiwan, 3.National Center for Research on Earthquake Engineering, Taiwan, 4.Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo, Japan)