Japan Geoscience Union Meeting 2016

Ai-Ti Chen

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 25, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 304 (3F)

  • International Session (Oral)
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-GC Geochemistry

1:45 PM - 2:00 PM

Tsanyao Frank Yang1, *Tefang Lan2, Hsiao-Fen Lee2, Ching-Chou Fu2, Pei-Chuan Chuang1, Wei-Li Hong1, Vivek Walia3, Hsuan-Wen Chen1, Hsin-Yi Wen1, Ai-Ti Chen1, Hsiao-Chi Chen1, Chun-Ming Chiu1, Chun-Yuan Cheng1, Nian-Ru Wu1, Yu-Chen Cheng1, Jin-Lun Chuang1, Li-Hsin Kao1, Cheng-Hong Chen1, Yuji Sano1,4 (1.Dept. Geosciences, National Taiwan University, Taiwan, 2.Institute of Earth Sciences, Academia Sinica, Taiwan, 3.National Center for Research on Earthquake Engineering, Taiwan, 4.Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo, Japan)

Mon. May 23, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 201B (2F)

  • International Session (Oral)
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

4:00 PM - 4:15 PM

*Yuji Sano1, Takanori Kagoshima1, Naoya Kinoshita1, Naoto Takahata1, Susumu Sakata2, Tefang Lan3, Hsinyi Wen4, Ai-Ti Chen4, Yama Tomonaga5 (1.Division of Ocean and Earth Systems, Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo, 2.Geological Survey of Japan, AIST, 3.Institute of Earth Sciences, Academia Sinica, 4.Department of Geosciences, National Taiwan University, 5.Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology)