Japan Geoscience Union Meeting 2016

Presentations by Keyword

Keywords : Sakurajima volcano

13 results (1 - 10)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GD Geodesy

Sun. May 22, 2016 1:45 PM - 3:15 PM A05 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

Convener:*Jun Nishijima(Department of Earth Resources Engineering, Graduate School of Engineering, Kyushu University), Yuichi Aoyama(National Institute of Polar Research), Chair:Yuichi Imanishi(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Takahito Kazama(Graduate School of Science, Kyoto University)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Tue. May 24, 2016 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall B (2F)

Convener:*Satoshi Okumura(Division of Earth and Planetary Materials Science, Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Tomofumi Kozono(Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Chair:Satoshi Okumura(Division of Earth and Planetary Materials Science, Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Tue. May 24, 2016 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall B (2F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Yuta Maeda(Nagoya University), Chair:Takahito Kazama(Graduate School of Science, Kyoto University), Kohei Hotta(Graduate School of Science, Kyoto University)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Tue. May 24, 2016 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall B (2F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Yuta Maeda(Nagoya University), Chair:Takahito Kazama(Graduate School of Science, Kyoto University), Kohei Hotta(Graduate School of Science, Kyoto University)

Tue. May 24, 2016 3:00 PM - 3:15 PM

*Keigo Yamamoto1, Shin Yoshikawa2, Takeshi Matsushima3, Takahiro Ohkura2, Akihiko Yokoo2, Hiroyuki Inoue2, Kazunari Uchida3, Tadaomi Sonoda1, Manami Nakamoto3, Yusuke Yamashita1, Daisuke Miki1, Satoshi Matsumoto3, Koki Aizawa3, Mie Ichihara4 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Graduate School of Science, Kyoto University, 3.Faculty of Sciences, Kyushu University, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Tue. May 24, 2016 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall B (2F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Yuta Maeda(Nagoya University), Chair:Takahito Kazama(Graduate School of Science, Kyoto University), Kohei Hotta(Graduate School of Science, Kyoto University)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Tue. May 24, 2016 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall B (2F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Yuta Maeda(Nagoya University), Chair:Hiroshi Shinohara(Geological Survey of Japan, AIST), Takeshi Tameguri(Sakurajima Volcano Research Center,Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

Tue. May 24, 2016 4:00 PM - 4:15 PM

*Tomoki Tsutsui1, Takeshi Tameguri2, Masato Iguchi2, Haruhisa Nakamichi2, hiromitsu oshima3, Hiroshi Aoyama3, Sadato Ueki4, Mare Yamamoto4, Kenji Nogami5, Minoru Takeo6, Takao Ohminato6, Mie Ichihara6, Jun Oikawa6, Takao Koyama6, Yuta Maeda7, Takahiro Ohkura2, Hiroshi Shimizu8, Takeshi Matsushima8, Hiroki Miyamachi9, Reiji Kobayashi9, Hiroshi Yakiwara9 (1.Akita University, 2.Kyoto University, 3.Hokkaido University, 4.Tohoku University, 5.Tokyo Institute of Technology, 6.University of Tokyo, 7.Nagoya University, 8.Kyushu University, 9.Kagoshima University)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Tue. May 24, 2016 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall B (2F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Yuta Maeda(Nagoya University), Chair:Hiroshi Shinohara(Geological Survey of Japan, AIST), Takeshi Tameguri(Sakurajima Volcano Research Center,Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Tue. May 24, 2016 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall B (2F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Yuta Maeda(Nagoya University), Chair:Hiroshi Shinohara(Geological Survey of Japan, AIST), Takeshi Tameguri(Sakurajima Volcano Research Center,Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

Tue. May 24, 2016 4:45 PM - 5:00 PM

*Toshiro Yamanaka1, Kazuna Kondo1, Mari Kobayashi1, Takuro Noguchi2, Kei Okamura3, Tomoko Yamamoto4, Urumu Tsunogai5, Jun-ichiro Ishibashi6 (1.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, 2.Multidisciplinary Science Cluster, Research and Education Faculty, Kochi University, 3.Center for Advanced Marine Core Research, Kochi University, 4.Faculty of Fisheries, Kagoshima University, 5.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 6.Graduate School of Science, Kyushu University)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Tue. May 24, 2016 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall B (2F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Yuta Maeda(Nagoya University), Chair:Hiroshi Shinohara(Geological Survey of Japan, AIST), Takeshi Tameguri(Sakurajima Volcano Research Center,Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

 • Poster
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Yuta Maeda(Nagoya University)