Japan Geoscience Union Meeting 2018

Shintaro Hayashi

Convener, Chairperson

Sun. May 20, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | G (General (Education and Outreach))
 • | General (Education and Outreach)

convener:Hitoshi Nakai(Kobuchisawa Research Institute for Nature and Education), Jiro Komori(Teikyo Heisei University), Shintaro Hayashi(秋田大学大学院教育学研究科)

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 104 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | G (General (Education and Outreach))
 • | General (Education and Outreach)

convener:Hitoshi Nakai(Kobuchisawa Research Institute for Nature and Education), Jiro Komori(Teikyo Heisei University), Shintaro Hayashi(秋田大学大学院教育学研究科), Chairperson:Komori Jiro(Teikyo Heisei University)

Sun. May 20, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | G (General (Education and Outreach))
 • | General (Education and Outreach)

convener:Hitoshi Nakai(Kobuchisawa Research Institute for Nature and Education), Jiro Komori(Teikyo Heisei University), Shintaro Hayashi(秋田大学大学院教育学研究科)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 20, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 103 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | O (Public)
 • | Public

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

11:30 AM - 11:45 AM

*Masao Ban1, Jun-Ichi Kimura2, Toshiro Takahashi3, Yuka Uzawa4, Tsukasa Ohba5, Akihiko Fujinawa6, Shintaro Hayashi5, Takeyoshi Yoshida7, Takashi Miyazaki2, Qing Chan2, Ryoko Senda8, Bogdan S Vaglarov2, Yoshiyuki Tatsumi9 (1.Yamagata Univ., 2.JAMSTEC, 3.Niigata Univ., 4.Chiba Institute of Technology, 5.Akita Univ., 6.Ibaraki Univ., 7.Tohoku Univ., 8.Kyushu Univ., 9.Kobe Univ.)

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 104 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | G (General (Education and Outreach))
 • | General (Education and Outreach)