Japan Geoscience Union Meeting 2018

Hiroshi Sato

Convener, Chairperson

Sun. May 20, 2018 1:45 PM - 3:15 PM International Conference Room (IC) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | O (Public)
 • | Public

convener:Noritaka Matsubara(Graduate School of Regional Resource Management, University of Hyogo), Yayoi ICHIHASHI(Sado City Board of Education), Hokuto Obara(Mine秋吉台ジオパーク推進協議会, 共同), Marekazu Ohno(Unzen Volcanic Area Geopark Promotion Office), Chairperson:Ichihashi Yayoi, Obara Hokuto, Hirata Kazuhiko, Imai Hiroko, Matsubara Noritaka(兵庫県立大学大学院)

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM International Conference Room (IC) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | O (Public)
 • | Public

convener:Noritaka Matsubara(Graduate School of Regional Resource Management, University of Hyogo), Yayoi ICHIHASHI(Sado City Board of Education), Hokuto Obara(Mine秋吉台ジオパーク推進協議会, 共同), Marekazu Ohno(Unzen Volcanic Area Geopark Promotion Office), Chairperson:Ichihashi Yayoi, Obara Hokuto, Hirata Kazuhiko, Imai Hiroko, Matsubara Noritaka(兵庫県立大学大学院)

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

convener:Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Masahiro Ishikawa(横浜国立大学大学院環境情報研究院, 共同), Makoto MATSUBARA(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), Chairperson:Shinohara Masanao(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Ishikawa Masahiro(Yokohama National University)

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

convener:Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Masahiro Ishikawa(横浜国立大学大学院環境情報研究院, 共同), Makoto MATSUBARA(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), Chairperson:Sato Hiroshi(Earthquake Research Institute, Tokyo University), Matsubara Makoto(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

convener:Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Masahiro Ishikawa(横浜国立大学大学院環境情報研究院, 共同), Makoto MATSUBARA(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

convener:Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Masahiro Ishikawa(横浜国立大学大学院環境情報研究院, 共同), Makoto MATSUBARA(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A07 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

12:00 PM - 12:15 PM

*Naoki IKEGUCHI1, Nobuhisa MATSUTA2, Kyoko KAGOHARA3, Shinsuke OKADA4, Daisuke HIROUCHI5, Tatsuya ISHIYAMA1, Katsuya NODA6, Masataka TAKAYAMA7, Kenta KAWAKAMI2, Wakako HARADA2, Kohei FUKUI2, Yudai MARUYAMA8, Haruka FUJII3, Wataru UEDA3, Tomoki NISHIKAWA3, Ryuki WATANABE3, Hiroshi SATO1 (1.Earthquake Resarch Institute University of Tokyo, 2.Graduate School of Education, Okayama University, 3.Faculty of Education, Yamaguchi University, 4.Graduate school of Science, Tohoku University, 5.Faculty of Education, Shinshu University, 6.GEOSYS Inc., 7.The Joint Graduate School in Science of School Education, Hyogo University of Teacher Education, 8.Faculty of Education, Okayama University)

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A07 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

9:00 AM - 9:15 AM

*Hiroshi Sato1, Tatsuya Ishiyama1, Akinori Hashima1, Takaya Iwasaki1, Makoto MATSUBARA2, Masanao Shinohara1, Masahiro Ishikawa3 (1.Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 3.Yokohama National University, School of Environment and Information Sciences )

9:45 AM - 10:00 AM

*Takaya Iwasaki1, Eiji Kurashimo1, Susumu Abe2, Ken Yokota3, Takashi Iidaka1, Hiroshi Katao4, Motonori Higasshinaka3, Kiyoshi Ito5, Naoshi Hirata1, Hiroshi Sato1, Tanio Ito6, Ayako Nakanishi7, Yoshiyuki Kaneda8 (1.Eathquake Research Institute, the University of Tokyo, 2.JAPEX, 3.JGI, Inc., 4.DPRI, Kyoto University, 5.HANSHIN CONSULTANTS Co., Ltd., 6.Meiji University, 7.JAMSTEC, 8.IECMS, Kagawa University)

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General