Japan Geoscience Union Meeting 2018

Hiroshi Yakiwara

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Koshun Yamaoka1, Kosei Saeki1, Shuhei Tsuji1, Eisuke Fujita4, Hiroki Miyamachi2, Toshiki Watanabe1, Takahiro Kunitomo1, Hiroshi Yakiwara2, Ryoya Ikuta3, Takeshi Tameguri5, Masato Iguchi5 (1.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 2.Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima Univerisyt, 3.Faculty of Science, Shizuoka Univeristy, 4.National Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 5.Disaster Prevension Research Institute, Kyoto University)

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Koshun Yamaoka1, Kosei Saeki1, Shuhei Tsuji1, Eisuke Fujita4, Hiroki Miyamachi2, Toshiki Watanabe1, Takahiro Kunitomo1, Hiroshi Yakiwara2, Ryoya Ikuta3, Takeshi Tameguri5, Masato Iguchi5 (1.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 2.Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima Univerisyt, 3.Faculty of Science, Shizuoka Univeristy, 4.National Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 5.Disaster Prevension Research Institute, Kyoto University)

Thu. May 24, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 301A (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

9:45 AM - 10:00 AM

*Ryosuke Azuma1, Ryota Hino1, Kimihiro Mochizuki2, Yoshio Murai3, Hiroshi Yakiwara4, Toshinori Sato5, Masanao Shinohara2 (1.Recearch Center for Prediction of Earthquake and Volcanic Eruption, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 4.Nansei-Touko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 5.Graduate School of Science, Chiba University)

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 301A (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

11:45 AM - 12:00 PM

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tomoharu Sato1, *Toshinori Sato2, Asami Terada3, Masanao Shinohara4, Kimihiro Mochizuki4, Tomoaki Yamada4, Kenji Uehira5, Takashi Shimbo6, Shuichi Kodaira6, Yuya Machida6, Ryota Hino7, Ryosuke Azuma7, Yoshio Murai8, Yoshihiro Ito9, Hiroshi Yakiwara10, Kenji Hirata5 (1.Faculty of Science, Chiba Univ., 2.Graduate School of Science, Chiba Univ., 3.Kozo Keikaku Engineering, 4.ERI, Univ. Tokyo, 5.NIED, 6.JAMSTEC, 7. Tohoku Univ., 8.Hokkaido Univ., 9.DPRI, Kyoto Univ., 10.Kagoshima Univ.)

*Yukihiro Nakatani1, Kimihiro Mochizuki1, Masanao Shinohara1, Tomoaki Yamada1, Hajime Shiobara1, Ryota Hino2, Yoshihiro Ito3, Yoshio Murai4, Toshinori Sato5, Kenji Uehira6, Hiroshi Yakiwara7, Shuichi Kodaira8, Hiroaki Tsushima9 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 5.Graduate School of Science, Chiba University, 6.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 7.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 8.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 9.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency)

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tomoharu Sato1, *Toshinori Sato2, Asami Terada3, Masanao Shinohara4, Kimihiro Mochizuki4, Tomoaki Yamada4, Kenji Uehira5, Takashi Shimbo6, Shuichi Kodaira6, Yuya Machida6, Ryota Hino7, Ryosuke Azuma7, Yoshio Murai8, Yoshihiro Ito9, Hiroshi Yakiwara10, Kenji Hirata5 (1.Faculty of Science, Chiba Univ., 2.Graduate School of Science, Chiba Univ., 3.Kozo Keikaku Engineering, 4.ERI, Univ. Tokyo, 5.NIED, 6.JAMSTEC, 7. Tohoku Univ., 8.Hokkaido Univ., 9.DPRI, Kyoto Univ., 10.Kagoshima Univ.)

*Yukihiro Nakatani1, Kimihiro Mochizuki1, Masanao Shinohara1, Tomoaki Yamada1, Hajime Shiobara1, Ryota Hino2, Yoshihiro Ito3, Yoshio Murai4, Toshinori Sato5, Kenji Uehira6, Hiroshi Yakiwara7, Shuichi Kodaira8, Hiroaki Tsushima9 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 5.Graduate School of Science, Chiba University, 6.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 7.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 8.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 9.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency)