Japan Geoscience Union Meeting 2018

Hisayoshi Yurimoto

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

3:00 PM - 3:15 PM

*Tatsuaki Okada1,2, Yoko Kebukawa3, Jun Aoki4, Yosuke Kawai4, Shoichiro Yokota4, Yoshifumi Saito1, Kentaro Terada4, Michisato Toyoda4, Motoo Ito5, Hikaru Yabuta6, Hisayoshi Yurimoto1,7, Chisato Okamoto8, Shuji Matsuura9, KOHJI TSUMURA10, Daisuke Yonetoku11, Tatehiro Mihara12, Ayako Matsuoka1, Reiko Nomura1, Hajime Yano1, Takayuki Hirai13, Ryosuke Nakamura14, Stephan Ulamec15, Ralf Jaumann15, Jean-Pierre Bibring16, Takahiro Iwata1, Jun Matsumoto1, Toshihiro Chujo1, Takanao Saiki1, Hideki Kato1, Osamu Mori1, Junichiro Kawaguchi1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.University of Tokyo, 3.Yokohama National University, 4.Osaka University, 5.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 6.Hiroshima University, 7.Hokkaido University, 8.Hosei University, 9.Kwansei Gakuin University, 10.Tohoku University, 11.Kanazawa University, 12.RIKEN, 13.Chiba Institute of Technology, 14.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 15.German Aerospace Center (DLR), 16.Institut d'Astrophysique Spatiale (IAS))

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A01 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

4:15 PM - 4:30 PM

*Daiki Yamamoto1, Minami Kuroda1, Shogo Tachibana1,2, Naoya Sakamoto3, Hisayoshi Yurimoto1,4 (1.Department of Natural History Sciences, Hokkaido University, 2.UTokyo Organization for Planetary Space Science, The University of Tokyo , 3.Creative Research Institution, Hokkaido University, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A01 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

4:05 PM - 4:20 PM

*Yoko Kebukawa1, Tatsuaki Okada2,3, Jun Aoki4, Motoo Ito5, Yosuke Kawai4, Shoichiro Yokota4, Jun Matsumoto2, Hisayoshi Yurimoto6,2, Hajime Yano2, Hervé Cottin7, Noel Grand7, Osamu Mori2, The OKEANOS team (1.Yokohama National University, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.The University of Tokyo, 4.Osaka University, 5.JAMSTEC, 6.Hokkaido University, 7.LISA, Université Paris-Est Créteil)

Sun. May 20, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Sun. May 20, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-MP Mineralogy & Petrology

4:00 PM - 4:15 PM

*Sho Kakizawa1, Toru Inoue1,2,3, Hideto Nakano1, Naoya Sakamoto4, Hisayoshi Yurimoto4,5,6 (1.Geodynamics Reseach Center, Ehime University, 2.Department of Earth and Planetary Systems Science, Hiroshima, 3.Hiroshima Institute of Plate Convergence Region Research, 4.Creative Research Institute, 5.Faculty of Science, Hokkaido University, 6.Institute of Space and Astronautical Science, JAXA)