Japan Geoscience Union Meeting 2018

Kazuyuki Kita

Convener, Chairperson

Sun. May 20, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

convener:Kazuyuki Kita(Faculty of Science, Ibaraki University), Yuichi Onda(Center for Research on Isotopes and Environmental Dynamics, University of Tsukuba), SHINOHARA ATSUSHI(大阪大学, 共同), Daisuke Tsumune(Central Research Institute of Electric Power Industry), Chairperson:Tsumune Daisuke(Central Research Institute of Electric Power Industry)

Sun. May 20, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

convener:Kazuyuki Kita(Faculty of Science, Ibaraki University), Yuichi Onda(Center for Research on Isotopes and Environmental Dynamics, University of Tsukuba), SHINOHARA ATSUSHI(大阪大学, 共同), Daisuke Tsumune(Central Research Institute of Electric Power Industry), Chairperson:Wakiyama Yoshifumi(Institute of Environmental Radioacitivity, Fukushima Universiy), Ninomiya Kazuhiko(Graduate School of Science, Osaka University)

Sun. May 20, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

convener:Kazuyuki Kita(Faculty of Science, Ibaraki University), Yuichi Onda(Center for Research on Isotopes and Environmental Dynamics, University of Tsukuba), SHINOHARA ATSUSHI(大阪大学, 共同), Daisuke Tsumune(Central Research Institute of Electric Power Industry), Chairperson:Kato Hiroaki(Center for Research in Isotopes and Environmental Dynamics, University of Tsukuba), Kita Kazuyuki(Ibaraki University)

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

convener:Kazuyuki Kita(Faculty of Science, Ibaraki University), Yuichi Onda(Center for Research on Isotopes and Environmental Dynamics, University of Tsukuba), SHINOHARA ATSUSHI(大阪大学, 共同), Daisuke Tsumune(Central Research Institute of Electric Power Industry)

Sun. May 20, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

convener:Kazuyuki Kita(Faculty of Science, Ibaraki University), Yuichi Onda(Center for Research on Isotopes and Environmental Dynamics, University of Tsukuba), SHINOHARA ATSUSHI(大阪大学, 共同), Daisuke Tsumune(Central Research Institute of Electric Power Industry)

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (CH-A) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | U (Union)
 • | Union

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Sun. May 20, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

11:45 AM - 12:00 PM

*Kazuhiko Ninomiya1, Kazuyuki Kita2, Atsushi Shinohara1, Kencho Kawatsu3, Haruka Minowa4, Nobufumi Fujita1, Tsutomu Ohtsuki5, Koichi Takamiya5, Yasushi Kino6, Kazuma Koarai6, Takashi Saito7, Yukihiko Satou8, Keisuke Sueki9, Yukio Takeuchi10, Taeko Doi10, Kazuhiko Chimura10, Yoshinari Abe11, Yuki Inai1, Yasuhiro Iwamoto12, Masaki Uesugi13, Satoru Endo14, Hiroshi Okochi12, Syoya Katsumi12, Kenya Kubo19, Yuya Koike15, Akinori Sueoka12, Masatoshi Suzuki6, Taketsugu Suzuki3, Tsugiko Takase3, Masaomi Takahashi1, zi jian zhang1, Izumi Nakai11, Seiya Nagao13, Yuichi Moriguchi16, Akiyo Yatagai17, Akihiko Yokoyama13, Go Yoshida18, Takashi Yoshimura1, Akira Watanabe3 (1.Osaka University, 2.Ibaraki University, 3.Fukushima University, 4.The Jikei University School of Medicine, 5.Kyoto University, 6.Tohoku University, 7.Shokei Gakuin University, 8.Japan Atomic Energy Agency, 9.Tsukuba University, 10.National Institute for Environmental Studies, 11.Tokyo University of Science, 12.Waseda University, 13.Kanazawa University, 14.Hiroshima University, 15.Meiji University, 16.The University of Tokyo, 17.Hirosaki University, 18.High Energy Accelerator Research Organization, 19.International Christian University)

Sun. May 20, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

2:45 PM - 3:00 PM

*Kazuyuki Kita1, Naho Hayashi1, Koutaro Minami1, Mao Kimura1, Yasuhito Igarashi2, Kouji Adachi2, Teruya Maki3, Masahide Ishizuka4, Hiroshi Okochi5, Jun Furukawa6, Kazuhiko Ninomiya7, SHINOHARA ATSUSHI7 (1.Faculty of Science, Ibaraki University, 2.Meteorological Research Institute, 3.Kanazawa University, 4.Kagawa University, 5.Waseda University, 6.Tsukuba University, 7.Osaka University)

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

Sun. May 20, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences