Japan Geoscience Union Meeting 2018

Hiroshi Nishi

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Naoshi Hirata1, Masataka Kinoshita1, Masanao Shinohara1, Harue Masuda3, Natsue Abe2, Katsuyoshi Michibayashi4, Ikuo Katayama5, Kohtaro Ujiie6, Kentaro Omura11, Osamu Fujiwara7, Fumio Inagaki2, Yuki Morono2, Tetsuo Irifune8, Hiroyuki Kagi9, Hiroshi Nishi10, Teruyuki Kato1, Keisuke Ariyoshi2, Kazushige Obara1 (1.ERI, Univ. Tokyo, 2.JAMSTEC, 3.Osaka City Univ., 4.Shizuoka Univ., 5.Hiroshima Univ., 6.Tsukubai Univ., 7.AIST, 8.Ehime Univ., 9.EPS, Univ. Tokyo, 10.Tohoku Univ., 11.NIED)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Naoshi Hirata1, Masataka Kinoshita1, Masanao Shinohara1, Harue Masuda3, Natsue Abe2, Katsuyoshi Michibayashi4, Ikuo Katayama5, Kohtaro Ujiie6, Kentaro Omura11, Osamu Fujiwara7, Fumio Inagaki2, Yuki Morono2, Tetsuo Irifune8, Hiroyuki Kagi9, Hiroshi Nishi10, Teruyuki Kato1, Keisuke Ariyoshi2, Kazushige Obara1 (1.ERI, Univ. Tokyo, 2.JAMSTEC, 3.Osaka City Univ., 4.Shizuoka Univ., 5.Hiroshima Univ., 6.Tsukubai Univ., 7.AIST, 8.Ehime Univ., 9.EPS, Univ. Tokyo, 10.Tohoku Univ., 11.NIED)

Sun. May 20, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-PT Paleontology

Sun. May 20, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-PT Paleontology

Sun. May 20, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 101 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-PT Paleontology

11:00 AM - 11:15 AM

*Masashi Ikeda1, Ken Sawada2, Takuto Ando3, Hideto Nakamura4, Reishi Takashima5, Hiroshi Nishi5 (1.Graduate School of Science, Hokkaido University, 2.Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Science, Hokkaido University, 3.Arctic Research Center, Hokkaido University, 4.Faculty of Science, Osaka City University, 5.The Center for Academic Resources and Archives, The Tohoku University Museum, Tohoku University)

Wed. May 23, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection