Japan Geoscience Union Meeting 2018

Satonori Nozawa

Convener, Chairperson

Sun. May 20, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 304 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

convener:Mamoru Yamamoto(Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University), Yasunobu Ogawa(National Institute of Polar Research), Satonori Nozawa(名古屋大学宇宙地球環境研究所, 共同), Akimasa Yoshikawa(Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University), Chairperson:Yamamoto Mamoru, Nozawa Satonori

Sun. May 20, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

convener:Mamoru Yamamoto(Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University), Yasunobu Ogawa(National Institute of Polar Research), Satonori Nozawa(名古屋大学宇宙地球環境研究所, 共同), Akimasa Yoshikawa(Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University), Chairperson:Ogawa Yasunobu, Nozawa Satonori

Sun. May 20, 2018 1:45 PM - 3:15 PM 304 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

convener:Mamoru Yamamoto(Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University), Yasunobu Ogawa(National Institute of Polar Research), Satonori Nozawa(名古屋大学宇宙地球環境研究所, 共同), Akimasa Yoshikawa(Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University), Chairperson:Yoshikawa Akimasa, Yamamoto Mamoru

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

convener:Mamoru Yamamoto(Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University), Yasunobu Ogawa(National Institute of Polar Research), Satonori Nozawa(名古屋大学宇宙地球環境研究所, 共同), Akimasa Yoshikawa(Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University)

Sun. May 20, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

convener:Mamoru Yamamoto(Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University), Yasunobu Ogawa(National Institute of Polar Research), Satonori Nozawa(名古屋大学宇宙地球環境研究所, 共同), Akimasa Yoshikawa(Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Mamoru Yamamoto1, Hiroyuki Hashiguchi1, Hiroshi Miyaoka2, Yasunobu Ogawa2, Kazuo Shiokawa3, Satonori Nozawa3, Akimasa Yoshikawa4, Toshitaka Tsuda5 (1.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University, 2.National Institute of Polar Research, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.Graduate School of Science, Kyushu University, 5.Research Organization of Information and Systems)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Mamoru Yamamoto1, Hiroyuki Hashiguchi1, Hiroshi Miyaoka2, Yasunobu Ogawa2, Kazuo Shiokawa3, Satonori Nozawa3, Akimasa Yoshikawa4, Toshitaka Tsuda5 (1.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University, 2.National Institute of Polar Research, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.Graduate School of Science, Kyushu University, 5.Research Organization of Information and Systems)

Sun. May 20, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

11:45 AM - 12:00 PM

*Satonori Nozawa1, Takuya Kawahara2, Takuo T. Tsuda3, Hitoshi Fujiwara4, Norihito Saito5, Satoshi Wada5, Yasunobu Ogawa6, Toru Takahashi6, Yasunobu Miyoshi7, Chris Hall8, Asgeir Brekke8 (1.Institute for Space-Earth Environment Research, Nagoya University, 2.Faculty of Engineering, Shinshu University, 3.Department of Computer and Network Engineering, The University of Electro-Communications, 4.Faculty of Science and Technology, Seikei University, 5.Photonics Control Technology Team, RIKEN Center for Advanced Photonics, 6.National Institute of Polar Research, 7.Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Sciences, Kyushu University, 8.UiT, The Arctic University of Norway)

Sun. May 20, 2018 1:45 PM - 3:15 PM 304 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

1:45 PM - 2:00 PM

*Hitoshi Fujiwara1, Satonori Nozawa2, Yasunobu Ogawa3, Yasunobu Miyoshi4, Hiroyuki Shinagawa5, Hidekatsu Jin5, Ryuho Kataoka3, Huixin Liu4 (1.Faculty of Science and Technology, Seikei University, 2.Institute for Space-Earth Environment Research, Nagoya University, 3.National Institute of Polar Research, 4.Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Sciences, Kyushu University, 5.National Institute of Information and Comunications Technology)

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Sun. May 20, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 303 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

11:45 AM - 12:00 PM

*Keisuke Hosokawa1, Yoshizumi Miyoshi2, Mitsunori Ozaki3, Shin-ichiro Oyama2,4,8, Yasunobu Ogawa4, Satoshi Kurita2, Yoshiya Kasahara3, Yasumasa Kasaba5, Satoshi Yagitani3, Shoya Matsuda2, Fuminori Tsuchiya5, Atsushi Kumamoto5, Ryuho Kataoka4, Kazuo Shiokawa2, Hiroshi Miyaoka4, Yoshimasa Tanaka4, Satonori Nozawa2, Mariko Teramoto2, Takeshi Takashima6, Iku Shinohara6, Ryoichi Fujii7 (1.University of Electro-Communications, 2.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.Kanazawa University, 4.National Institute of Polar Research, 5.Tohoku University, 6.Japan Aerospace Exploration Agency/Institute of Space and Astronautical Science, 7.Research Organization of Information and Systems, 8.University of Oulu)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment