Japan Geoscience Union Meeting 2018

Ryoichi Fujii

Convener, Chairperson

Mon. May 21, 2018 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (CH-A) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | U (Union)
 • | Union

convener:Ryoichi Fujii(Research Organization of Information and Systems), Shigeko Haruyama(Department of Environmental Science, Graduate School of Bioresouces,Mie University), Eiichi Tajika(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻, 共同), Hodaka Kawahata(Atmosphere Ocean Research Institute, the University of Tokyo), Chairperson:Haruyama Shigeko

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall A (CH-A) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | U (Union)
 • | Union

convener:Ryoichi Fujii(Research Organization of Information and Systems), Shigeko Haruyama(Department of Environmental Science, Graduate School of Bioresouces,Mie University), Eiichi Tajika(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻, 共同), Hodaka Kawahata(Atmosphere Ocean Research Institute, the University of Tokyo), Chairperson:Tajika Eiichi

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | U (Union)
 • | Union

convener:Ryoichi Fujii(Research Organization of Information and Systems), Shigeko Haruyama(Department of Environmental Science, Graduate School of Bioresouces,Mie University), Eiichi Tajika(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻, 共同), Hodaka Kawahata(Atmosphere Ocean Research Institute, the University of Tokyo)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | U (Union)
 • | Union

convener:Ryoichi Fujii(Research Organization of Information and Systems), Shigeko Haruyama(Department of Environmental Science, Graduate School of Bioresouces,Mie University), Eiichi Tajika(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻, 共同), Hodaka Kawahata(Atmosphere Ocean Research Institute, the University of Tokyo)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 21, 2018 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (CH-A) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | U (Union)
 • | Union

9:00 AM - 9:15 AM

*Ryoichi Fujii1, Hodaka Kawahata2, Eiichi Tajika3, Shigeko Haruyama4 (1.Research Organization of Information and Systems, 2.Atmosphere Ocean Research Institute, the University of Tokyo, 3.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 4.Department of Environmental Science, Graduate School of Bioresouces,Mie University)

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall A (CH-A) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | U (Union)
 • | Union

11:35 AM - 12:15 PM

[U08-07] General Discussion

★Invited Papers

*Ryoichi Fujii1, Hodaka Kawahata2, Eiichi Tajika3, Shigeko Haruyama4 (1.Research Organization of Information and Systems, 2.Atmosphere Ocean Research Institute, the University of Tokyo,, 3.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo,, 4.Department of Environmental Science, Graduate School of Bioresouces,Mie University)

Sun. May 20, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 303 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

11:45 AM - 12:00 PM

*Keisuke Hosokawa1, Yoshizumi Miyoshi2, Mitsunori Ozaki3, Shin-ichiro Oyama2,4,8, Yasunobu Ogawa4, Satoshi Kurita2, Yoshiya Kasahara3, Yasumasa Kasaba5, Satoshi Yagitani3, Shoya Matsuda2, Fuminori Tsuchiya5, Atsushi Kumamoto5, Ryuho Kataoka4, Kazuo Shiokawa2, Hiroshi Miyaoka4, Yoshimasa Tanaka4, Satonori Nozawa2, Mariko Teramoto2, Takeshi Takashima6, Iku Shinohara6, Ryoichi Fujii7 (1.University of Electro-Communications, 2.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.Kanazawa University, 4.National Institute of Polar Research, 5.Tohoku University, 6.Japan Aerospace Exploration Agency/Institute of Space and Astronautical Science, 7.Research Organization of Information and Systems, 8.University of Oulu)

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Fukizawa Mizuki1, Takeshi Sakanoi1, Yoshizumi Miyoshi2, Keisuke Hosokawa7, Atsushi Kumamoto1, Fuminori Tsuchiya1, Kazuo Shiokawa2, Akira Kadokura3, Yukinaga Miyashita4, Yoshimasa Tanaka3, Yoshiya Kasahara5, Mitsunori Ozaki5, Ayako Matsuoka6, Shoya Matsuda2, Mitsuru Hikishima6, Shin-ichiro Oyama2,3,8, Yasunobu Ogawa3, Satoshi Kurita2, Ryoichi Fujii2 (1.Tohoku Univ., 2.Nagoya Univ., 3.National Institute of Polar Research, 4.Korean Astronomy and Space Science Institute, 5.Kanazawa Univ., 6.Institute of Space and Astronautical Science, 7.Univ. of Electro-Communications, 8.Univ. of Oulu)

*Yuki Kawamura1, Keisuke Hosokawa1, Shin-ichiro Oyama2, Yoshizumi Miyoshi2, Yasunobu Ogawa3, Satoshi Kurita2, Ryoichi Fujii4 (1.Department of Communication Engineering and Informatics, University of Electro-Communications, 2.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.National Institute of Polar Research, 4.Research Organization of Information and Systems)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Fukizawa Mizuki1, Takeshi Sakanoi1, Yoshizumi Miyoshi2, Keisuke Hosokawa7, Atsushi Kumamoto1, Fuminori Tsuchiya1, Kazuo Shiokawa2, Akira Kadokura3, Yukinaga Miyashita4, Yoshimasa Tanaka3, Yoshiya Kasahara5, Mitsunori Ozaki5, Ayako Matsuoka6, Shoya Matsuda2, Mitsuru Hikishima6, Shin-ichiro Oyama2,3,8, Yasunobu Ogawa3, Satoshi Kurita2, Ryoichi Fujii2 (1.Tohoku Univ., 2.Nagoya Univ., 3.National Institute of Polar Research, 4.Korean Astronomy and Space Science Institute, 5.Kanazawa Univ., 6.Institute of Space and Astronautical Science, 7.Univ. of Electro-Communications, 8.Univ. of Oulu)

*Yuki Kawamura1, Keisuke Hosokawa1, Shin-ichiro Oyama2, Yoshizumi Miyoshi2, Yasunobu Ogawa3, Satoshi Kurita2, Ryoichi Fujii4 (1.Department of Communication Engineering and Informatics, University of Electro-Communications, 2.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.National Institute of Polar Research, 4.Research Organization of Information and Systems)