Japan Geoscience Union Meeting 2018

Shogo Tachibana

Convener, Chairperson

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Shogo Tachibana(UTokyo Organization for Planetary and Space Science, University of Tokyo), Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Basic Science, Nagoya City University), Hideko Nomura(東京工業大学理学院地球惑星科学系, 共同), Takafumi Ootsubo(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Shogo Tachibana(UTokyo Organization for Planetary and Space Science, University of Tokyo), Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Basic Science, Nagoya City University), Hideko Nomura(東京工業大学理学院地球惑星科学系, 共同), Takafumi Ootsubo(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Chairperson:Tachibana Shogo

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Shogo Tachibana(UTokyo Organization for Planetary and Space Science, University of Tokyo), Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Basic Science, Nagoya City University), Hideko Nomura(東京工業大学理学院地球惑星科学系, 共同), Takafumi Ootsubo(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Chairperson:Nomura Hideko(Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Shogo Tachibana(UTokyo Organization for Planetary and Space Science, University of Tokyo), Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Basic Science, Nagoya City University), Hideko Nomura(東京工業大学理学院地球惑星科学系, 共同), Takafumi Ootsubo(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

1:45 PM - 2:00 PM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Ko Ishibashi1, Fumi Yoshida1, Hiroshi Kimura1, Koji Wada1, Hiroki Senshu1, Manabu Yamada1, Peng Hong1, Takayuki Hirai1, Takaya Okamoto1, Shingo Kameda2, Ralph Srama3, Kruger Harald4, Masateru Ishiguro5, Hikaru Yabuta6, Jun-ichi Watanabe7, Takashi Ito7, Katsuhito Ohtsuka7, Tomoki Nakamura8, Shogo Tachibana9, Takashi Mikouchi9, Mutsumi Komatsu10, Keiko Nakamura-Messenger11, Scott Messenger11, Shinsuke Abe12, Sho Sasaki13, Takahiro Hiroi14, Seitaro Urakawa15, Tomohiko Sekiguchi16, Masato Kagitani8, Naru Hirata17, Hirohide Demura17, Takaya Inamori18, Goro Komatsu19, Takaaki Noguchi20, Dante Lauretta21, Vishnu Reddy21, Teddy Kareta21, Driss Takir22, Patrick Taylor23, Masaki Fujimoto24, Makoto Yoshikawa24, Takafumi Ootsubo24, Tatsuaki Okada24, Takahiro Iwata24, Yashuhiro Kawakatsu24, Hiroyuki Toyota24, Kazutaka Nishiyama24, Takeshi Takashima24 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.Rikkyo University, 3.Stuttugart University, 4.Max Planck Institute, 5.National Seoul University, 6.Hiroshima University, 7.National Astronomical Observatory of Japan, 8.Tohoku University, 9.The University of Tokyo, 10.SOKENDAI, the Graduate University for Advanced Studies, 11.NASA Johnson Space Center, 12.Nihon University, 13.Osaka University, 14.Brown University, 15.Japan Spaceguard Association, 16.Hokkaido University of Education, 17.The University of Aizu, 18.Nagoya University, 19. D'Annunzio University, 20.Kyushu University, 21.University of Arizona, 22.SETI Institute, 23.Arecibo Observatory, 24.JAXA)

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A01 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A01 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 21, 2018 9:00 AM - 10:30 AM International Conference Room (IC) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

9:30 AM - 9:45 AM

*Kiyoshi Kuramoto1, Yasuhiro Kawakatsu2, Masaki Fujimoto2, Hidenori Genda3, Takeshi Imamura4, Shingo Kameda5, Koji Matsumoto6, Hideaki Miyamoto4, Tomokatsu Morota7, Hiroshi Nagaoka8, Tomoki Nakamura9, Kazunori Ogawa10, Hisashi Otake2, Masanobu Ozaki2, Sho Sasaki11, Hiroki Senshu12, Shogo Tachibana4, Naoki Terada9, Tomohiro Usui3, Koji Wada12, Sei-ichiro WATANABE7, MMX study team (1.Hokkaido Univ., 2.JAXA, 3.ELSI, 4.Univ. Tokyo, 5.Rikkyo Univ., 6.NAOJ, 7.Nagoya Univ., 8.Waseda Univ., 9.Tohoku Univ., 10.Kobe Univ., 11.Osaka Univ., 12.Chiba Inst. Tech.)

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

4:15 PM - 4:30 PM

*Daiki Yamamoto1, Minami Kuroda1, Shogo Tachibana1,2, Naoya Sakamoto3, Hisayoshi Yurimoto1,4 (1.Department of Natural History Sciences, Hokkaido University, 2.UTokyo Organization for Planetary Space Science, The University of Tokyo , 3.Creative Research Institution, Hokkaido University, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

11:15 AM - 11:30 AM

*Aki Takigawa1,2, Takafumi Kamizuka3, Shogo Tachibana4, Issei Yamamura5,6 (1.Division of Earth and Planetary Science, Kyoto University, 2.The Hakubi Center for Advanced Research, 3.Institute of Astronomy, The University of Tokyo, 4.UTokyo Organization for Planetary and Space Science, The University of Tokyo, 5.JAXA/ISAS, 6.Department of Space and Astronautical Science, SOKENDAI)

Sun. May 20, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Sun. May 20, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics