Japan Geoscience Union Meeting 2018

Keisuke Ariyoshi

Convener, Chairperson

Mon. May 21, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 106 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Keisuke Ariyoshi(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Motoyuki Kido(International Research Institute for Disaster Science, Tohoku University), Daisuke Inazu(東京海洋大学, 共同), Narumi Takahashi(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), Chairperson:Nagano Akira(JAMSTEC), Ichikawa Kaoru(RIAM, Kyushu University)

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Keisuke Ariyoshi(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Motoyuki Kido(International Research Institute for Disaster Science, Tohoku University), Daisuke Inazu(東京海洋大学, 共同), Narumi Takahashi(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Keisuke Ariyoshi(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Motoyuki Kido(International Research Institute for Disaster Science, Tohoku University), Daisuke Inazu(東京海洋大学, 共同), Narumi Takahashi(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Naoshi Hirata1, Masataka Kinoshita1, Masanao Shinohara1, Harue Masuda3, Natsue Abe2, Katsuyoshi Michibayashi4, Ikuo Katayama5, Kohtaro Ujiie6, Kentaro Omura11, Osamu Fujiwara7, Fumio Inagaki2, Yuki Morono2, Tetsuo Irifune8, Hiroyuki Kagi9, Hiroshi Nishi10, Teruyuki Kato1, Keisuke Ariyoshi2, Kazushige Obara1 (1.ERI, Univ. Tokyo, 2.JAMSTEC, 3.Osaka City Univ., 4.Shizuoka Univ., 5.Hiroshima Univ., 6.Tsukubai Univ., 7.AIST, 8.Ehime Univ., 9.EPS, Univ. Tokyo, 10.Tohoku Univ., 11.NIED)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Naoshi Hirata1, Masataka Kinoshita1, Masanao Shinohara1, Harue Masuda3, Natsue Abe2, Katsuyoshi Michibayashi4, Ikuo Katayama5, Kohtaro Ujiie6, Kentaro Omura11, Osamu Fujiwara7, Fumio Inagaki2, Yuki Morono2, Tetsuo Irifune8, Hiroyuki Kagi9, Hiroshi Nishi10, Teruyuki Kato1, Keisuke Ariyoshi2, Kazushige Obara1 (1.ERI, Univ. Tokyo, 2.JAMSTEC, 3.Osaka City Univ., 4.Shizuoka Univ., 5.Hiroshima Univ., 6.Tsukubai Univ., 7.AIST, 8.Ehime Univ., 9.EPS, Univ. Tokyo, 10.Tohoku Univ., 11.NIED)

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 21, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 106 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:00 AM - 9:15 AM

*Keisuke Ariyoshi1, Toru Miyama1, Akira Kuwano-Yoshida2, Masahide Wakita1, Hiroshi Uchida1, Kaoru Ichikawa3, Kan Aoike1, Akira Nagano1, Takuya Hasegawa1, Shuhei Nishida1, Yuya Machida1, Takeshi Iinuma1, Yasumasa Miyazawa1, Tatsu Kuwatani1, Mikiko Fujita1, Akiko To4 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 3.The Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University, 4.Institute of Earth Sciences, Academia Sinica)

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection