Japan Geoscience Union Meeting 2018

Mitsuru Utsugi

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

1:45 PM - 2:00 PM

*Maki Hata1, Nobuo Matsushima2, Shinichi Takakura2, Mitsuru Utsugi3, Takeshi Hashimoto4, Makoto Uyeshima1 (1.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo , 2.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University)

2:00 PM - 2:15 PM

*Kaori Tsukamoto1, Koki Aizawa2, Keita Chiba2, Wataru Kanda3, Makoto Uyeshima4, Takao Koyama4, Mitsuru Utsugi5, Kaori Seki6, Takahiro Kishita6, Yoshiko Teguri2, Dan Muramatsu1, Agnis Triahadini1, Yuhei Yuasa1, Yuichi Iwasa1, Yuto Hayashida1, Alutsyah Luthfian1 (1.Department of Earth and Planetary Sciences,Graduate School of Sciences,Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Facurity of Sciences, Kyushu University, 3.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 5.Aso Volcanological Lavolatory, Institute of Geothermal Sciences, Graduate School of Sciences, Kyoto University, 6.Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology)

2:15 PM - 2:30 PM

*Koki Aizawa1, Makoto Uyeshima2, Takao Koyama2, Hideaki Hase3, Yusuke Yamaya4, Mitsuru Utsugi5, Wataru Kanda6, Takeshi Hashimoto7, Kaori Tsukamoto8, Dan Muramatsu8 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.GERD, 4.FREA, AIST, 5.Aso Volcanological Laboratory, Kyoto University, 6.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 7.Institute of Seismology and Volcanology, Hokkaido University, 8.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Sciences, Kyushu University)

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Mon. May 21, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (CH-A) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

2:30 PM - 2:45 PM

*Takeshi Hashimoto1, Mitsuru Utsugi2, Takahiro Ohkura2, Wataru Kanda3, Akihiko Terada3, Satoshi Miura4, Masato Iguchi5 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University, 2.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 3.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 4.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Sakurajima Volcano Research Center, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall A (CH-A) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 301A (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

*Ryokei Yoshimura1, Ken'ichi Yamazaki1, Yasuo Ogawa2, Jun Nakagawa1, Shingo Kawasaki1, Shintaro Komatsu1, Itaru Yoneda1, Yuhei Ouchi3, Tomohisa Okazaki3, Atsushi Suzuki2, Zenshiro Saito2, Yoshiya Usui2, Koki Aizawa4, Mitsuru Utsugi3, Masahiro Teraishi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Tokyo Institute of Technology, 3.Kyoto University, 4.Kyushu University)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

*Ryokei Yoshimura1, Ken'ichi Yamazaki1, Yasuo Ogawa2, Jun Nakagawa1, Shingo Kawasaki1, Shintaro Komatsu1, Itaru Yoneda1, Yuhei Ouchi3, Tomohisa Okazaki3, Atsushi Suzuki2, Zenshiro Saito2, Yoshiya Usui2, Koki Aizawa4, Mitsuru Utsugi3, Masahiro Teraishi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Tokyo Institute of Technology, 3.Kyoto University, 4.Kyushu University)