Japan Geoscience Union Meeting 2018

Masato Kagitani

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Koichiro Terada1, Chihiro Tao2, *Naoki Terada1, Yasumasa Kasaba1, Hajime Kita1, Aoi Nakamizo2, Akimasa Yoshikawa3, Shinichi Ohtani4, Fuminori Tsuchiya1, Masato Kagitani1, Takeshi Sakanoi1, Go Murakami5, Kazuo Yoshioka7, Tomoki Kimura6, Atsushi Yamazaki5, Ichiro Yoshikawa7 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Applied Electromagnetic Research Institute, National Institute of Information and Communications Technology, 3.Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Science, Kyushu University / International Center for Space Weather Science and Education, Kyushu University, 4.The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Nishina-Center for Accelerator Based Science, RIKEN, 7.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo)

*Fuminori Tsuchiya1, Kazuo Yoshioka2, Tomoki Kimura3, Ryoichi Koga1, Go Murakami4, Atsushi Yamazaki4, Chihiro Tao5, Masato Kagitani1, Fumiharu Suzuki2, Hikida Reina2, Ichiro Yoshikawa2, Yasumasa Kasaba6, Hajime Kita6, Hiroaki Misawa1, Takeshi Sakanoi1 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 2.The University of Tokyo, 3.Riken, 4.ISAS/JAXA, 5.NICT, 6.Graduate School of Science, Tohoku University)

Arakawa Ryo1, *Hiroaki Misawa1, Fuminori Tsuchiya1, Masato Kagitani1, Ichiro Yoshikawa2, Kazuo Yoshioka2, Hikida Reina3, Fumiharu Suzuki2, Tomoki Kimura4, Go Murakami5, Atsushi Yamazaki5 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate School of frontier Science, The University of Tokyo, 3.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 4.Nishina-Center for Accelerator Based Science, RIKEN, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Koichiro Terada1, Chihiro Tao2, *Naoki Terada1, Yasumasa Kasaba1, Hajime Kita1, Aoi Nakamizo2, Akimasa Yoshikawa3, Shinichi Ohtani4, Fuminori Tsuchiya1, Masato Kagitani1, Takeshi Sakanoi1, Go Murakami5, Kazuo Yoshioka7, Tomoki Kimura6, Atsushi Yamazaki5, Ichiro Yoshikawa7 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Applied Electromagnetic Research Institute, National Institute of Information and Communications Technology, 3.Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Science, Kyushu University / International Center for Space Weather Science and Education, Kyushu University, 4.The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Nishina-Center for Accelerator Based Science, RIKEN, 7.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo)

*Fuminori Tsuchiya1, Kazuo Yoshioka2, Tomoki Kimura3, Ryoichi Koga1, Go Murakami4, Atsushi Yamazaki4, Chihiro Tao5, Masato Kagitani1, Fumiharu Suzuki2, Hikida Reina2, Ichiro Yoshikawa2, Yasumasa Kasaba6, Hajime Kita6, Hiroaki Misawa1, Takeshi Sakanoi1 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 2.The University of Tokyo, 3.Riken, 4.ISAS/JAXA, 5.NICT, 6.Graduate School of Science, Tohoku University)

Arakawa Ryo1, *Hiroaki Misawa1, Fuminori Tsuchiya1, Masato Kagitani1, Ichiro Yoshikawa2, Kazuo Yoshioka2, Hikida Reina3, Fumiharu Suzuki2, Tomoki Kimura4, Go Murakami5, Atsushi Yamazaki5 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate School of frontier Science, The University of Tokyo, 3.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 4.Nishina-Center for Accelerator Based Science, RIKEN, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

1:45 PM - 2:00 PM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Ko Ishibashi1, Fumi Yoshida1, Hiroshi Kimura1, Koji Wada1, Hiroki Senshu1, Manabu Yamada1, Peng Hong1, Takayuki Hirai1, Takaya Okamoto1, Shingo Kameda2, Ralph Srama3, Kruger Harald4, Masateru Ishiguro5, Hikaru Yabuta6, Jun-ichi Watanabe7, Takashi Ito7, Katsuhito Ohtsuka7, Tomoki Nakamura8, Shogo Tachibana9, Takashi Mikouchi9, Mutsumi Komatsu10, Keiko Nakamura-Messenger11, Scott Messenger11, Shinsuke Abe12, Sho Sasaki13, Takahiro Hiroi14, Seitaro Urakawa15, Tomohiko Sekiguchi16, Masato Kagitani8, Naru Hirata17, Hirohide Demura17, Takaya Inamori18, Goro Komatsu19, Takaaki Noguchi20, Dante Lauretta21, Vishnu Reddy21, Teddy Kareta21, Driss Takir22, Patrick Taylor23, Masaki Fujimoto24, Makoto Yoshikawa24, Takafumi Ootsubo24, Tatsuaki Okada24, Takahiro Iwata24, Yashuhiro Kawakatsu24, Hiroyuki Toyota24, Kazutaka Nishiyama24, Takeshi Takashima24 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.Rikkyo University, 3.Stuttugart University, 4.Max Planck Institute, 5.National Seoul University, 6.Hiroshima University, 7.National Astronomical Observatory of Japan, 8.Tohoku University, 9.The University of Tokyo, 10.SOKENDAI, the Graduate University for Advanced Studies, 11.NASA Johnson Space Center, 12.Nihon University, 13.Osaka University, 14.Brown University, 15.Japan Spaceguard Association, 16.Hokkaido University of Education, 17.The University of Aizu, 18.Nagoya University, 19. D'Annunzio University, 20.Kyushu University, 21.University of Arizona, 22.SETI Institute, 23.Arecibo Observatory, 24.JAXA)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 304 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

4:15 PM - 4:30 PM

*Atsushi Yamazaki1, Go Murakami1, Kazuo Yoshioka2, Tomoki Kimura3, Fuminori Tsuchiya4, Masato Kagitani4, Takeshi Sakanoi4, Naoki Terada5, Yasumasa Kasaba5, Ichiro Yoshikawa6 (1.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Graduate School of frontier Science, The University of Tokyo, 3.Nishina-Center for Accelerator Based Science, RIKEN, 4.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Graduate School of Science, Tohoku University, 6.The University of Tokyo)

Sun. May 20, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall A (CH-A) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Takeshi Sakanoi1, Masato Kagitani1, Hiromu Nakagawa2, Andrei Berdyugin3, Vilppu Piirola3, Svetlana V Berdyugina4, Jeffery R Kuhn5, Marcelo Emilio6, Takahiro Obara1, Yasumasa Kasaba2 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Science, Tohoku University, 3.University of Turku, Finland, 4.Kiepenhener Institute for Solar Physics, Germany, 5.Institute for Astronomy, University of Hawaii, USA, 6.Observatório Atronômico, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brazil)

Sun. May 20, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Takeshi Sakanoi1, Masato Kagitani1, Hiromu Nakagawa2, Andrei Berdyugin3, Vilppu Piirola3, Svetlana V Berdyugina4, Jeffery R Kuhn5, Marcelo Emilio6, Takahiro Obara1, Yasumasa Kasaba2 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Science, Tohoku University, 3.University of Turku, Finland, 4.Kiepenhener Institute for Solar Physics, Germany, 5.Institute for Astronomy, University of Hawaii, USA, 6.Observatório Atronômico, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brazil)