Japan Geoscience Union Meeting 2018

Yusaku Ohta

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 20, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Shigeru Nakao1, Takeshi Matsushima2, Takao Tabei3, Makoto OKUBO4, Tadashi Yamashina4, Takahiro Ohkura5, Takuya NISHIMURA6, Takuo Shibutani6, Masahiro Teraishi6, Takeo Ito7, Takeshi Sagiya8, Kenjiro Matsuhiro7, Teruyuki Kato9, Jun'ichi Fukuda9, Atsushi Watanabe9, Satoshi Miura10, Yusaku Ohta10, Tomotsugu Demachi10, Hiroaki Takahashi11, Mako Ohzono11, Teruhiro Yamaguchi11, Kazumi Okada11 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Department of Global Environment and Disaster Prevenction, Faculty of Science and Technology, Kochi University, 4.Kochi Earthquake Observatory, Faculty of Science and Technology ,Kochi University, 5.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 6.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 8.Disaster Mitigation Research Center, Nagoya University, 9.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 10.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 11.Institute of Seismology and Valcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University)

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall B (CH-B) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Sun. May 20, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Shigeru Nakao1, Takeshi Matsushima2, Takao Tabei3, Makoto OKUBO4, Tadashi Yamashina4, Takahiro Ohkura5, Takuya NISHIMURA6, Takuo Shibutani6, Masahiro Teraishi6, Takeo Ito7, Takeshi Sagiya8, Kenjiro Matsuhiro7, Teruyuki Kato9, Jun'ichi Fukuda9, Atsushi Watanabe9, Satoshi Miura10, Yusaku Ohta10, Tomotsugu Demachi10, Hiroaki Takahashi11, Mako Ohzono11, Teruhiro Yamaguchi11, Kazumi Okada11 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Department of Global Environment and Disaster Prevenction, Faculty of Science and Technology, Kochi University, 4.Kochi Earthquake Observatory, Faculty of Science and Technology ,Kochi University, 5.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 6.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 8.Disaster Mitigation Research Center, Nagoya University, 9.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 10.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 11.Institute of Seismology and Valcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University)

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall B (CH-B) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

3:00 PM - 3:15 PM

*Jun Muto1, James Daniel Paul Moore2, Sylvain Barbot2, Takeshi Iinuma3, Yusaku Ohta4, Shunsuke Horicuhi3, Hikaru Iwamori3 (1.Department of Earth Sciences, Tohoku University, 2.Earth Observatory of Singapore, Nanyang Technological University, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.Department of Geophysics, Tohoku University)

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

*Shukei Ohyanagi1, Kazuaki Ohta2, Yoshihiro Ito2, Ryota Hino3, Yusaku Ohta3, Ryosuke Azuma3, Masanao Shinohara4, Kimihiro Mochizuki4, Toshinori Sato5, Yoshio Murai6 (1.Graduate School of Science, Kyoto University, 2.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 3.Tohoku University, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 5.Chiba University, 6.Hokkaido University)

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 302 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

4:00 PM - 4:15 PM

*Yui Nishimagi1, Yusaku Ohta1, Ryota Hino1, Syuichi Suzuki1, Makiko Sato1, Hiroaki Kajikawa2, Tokihiko Kobata2 (1.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

*Shukei Ohyanagi1, Kazuaki Ohta2, Yoshihiro Ito2, Ryota Hino3, Yusaku Ohta3, Ryosuke Azuma3, Masanao Shinohara4, Kimihiro Mochizuki4, Toshinori Sato5, Yoshio Murai6 (1.Graduate School of Science, Kyoto University, 2.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 3.Tohoku University, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 5.Chiba University, 6.Hokkaido University)