Japan Geoscience Union Meeting 2018

Osamu Seki

Convener, Chairperson

Mon. May 21, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 302 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Osamu Seki(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Akira Oka(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo), Ryosuke Makabe(国立極地研究所, 共同), Ryu Uemura(University of the Ryukyus), Chairperson:Nogi Yoshifumi(National Institute of Polar Research), Seki Osamu(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Matsui Hiroki(Kochi University)

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 302 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Osamu Seki(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Akira Oka(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo), Ryosuke Makabe(国立極地研究所, 共同), Ryu Uemura(University of the Ryukyus), Chairperson:Takao Shintaro(National Institute of Polar Research), Abe-Ouchi Ayako(東京大学大気海洋研究所)

Mon. May 21, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Osamu Seki(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Akira Oka(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo), Ryosuke Makabe(国立極地研究所, 共同), Ryu Uemura(University of the Ryukyus)

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 302 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Osamu Seki(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Akira Oka(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo), Ryosuke Makabe(国立極地研究所, 共同), Ryu Uemura(University of the Ryukyus), Chairperson:Fukuda Yoichi(Kyoto University), Oyabu Ikumi(National Institute of Polar Research)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Osamu Seki(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Akira Oka(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo), Ryosuke Makabe(国立極地研究所, 共同), Ryu Uemura(University of the Ryukyus)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 201A (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

9:15 AM - 9:30 AM

*Iizuka Yoshinori1, Sumito Matoba1, Ryoto Furukawa1, Takuto Ando1, Takeshi Saito1, Fahmida Parvin1, Tomomi Amino1, Mai Shibata1, Moe Kadota1, Osamu Seki1, Shin Sugiyama1, Ryu Uemura2, Koji Fujita3, Asuka Tsuruta4, Shohei Hattori4, Shuji Fujita5, Hideaki Motoyama5, Naoko Nagatsuka5, Ikumi Oyabu5, Satoru Yamaguchi6, Satoshi Adachi6, Hiroshi Ohno7, Akira Hori7, Chihiro Miyamoto8, Yoshio Takahashi8, Chiaki Sasaki9, Toshitaka Suzuki9, Angel T. Bautista VII10,11, Hiroyuki Matsuzaki10, Kazuho Horiuchi12, Atsushi Miyamoto13, Kei Yoshimura14, Jesper Sjolte15, Masashi Niwano16, Naga Oshima16, Akihiro Hashimoto16, Tetsuhide Yamasaki17, Teruo Aoki18 (1.Institite of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.Department of Chemistry, Biology, and Marine Science, Faculty of Science, University of the Ryukyus, 3.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, 5.National Institute of Polar Research, 6.The National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 7.Department of Civil and Environmental Engineering, Kitami Institute of Technology, Hokkaido, Japan, 8.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 9.Faculty of Science, Yamagata University, 10.Department of Nuclear Engineering and Management, The University of Tokyo, 11.Philippine Nuclear Research Institute - Department of Science and Technology (PNRI-DOST), 12.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 13.Institute for the Advancement of Higher Education, Hokkaido University, 14.Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, 15.Department of Geology, Quaternary Science, Lund University, 16.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 17.Avangnaq, 18.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University)

10:00 AM - 10:15 AM

*Fahmida Parvin1, Osamu Seki2, Yoshinori Iizuka2, Sumito Matoba2, Kimitaka Kawamura3, Kaori Ono2, Takayuki Shiraiwa2 (1.Graduate School of Environmental Earth Science, Hokkaido University, Kita 10-jo Nishi 5-chome, Kita-ku, Sapporo, 060-0819, Japan, 2.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, Kita 19-jo Nishi 8-chome, Kita-ku, Sapporo, 060-0810, Japan, 3.Chubu Institute for Advanced Studies, Chubu University, Kasugai 487-8501, Japan)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Mon. May 21, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 302 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:00 AM - 9:15 AM

*Masakazu Fujii1,2, Arata Kioka3, Toshitsugu Yamazaki4, Kyoko Okino4, Chiori Tamura4, Osamu Seki5, Yoshifumi Nogi1,2, Jun'ichi Okuno1,2, Takeshige Ishiwa1, Ikumi Oyabu1 (1.National Institute of Polar Research / SOKENDAI, 2.The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), 3.Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 4.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 5.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University)

Mon. May 21, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Kenji Kawamura1,2,3, Ryu Uemura4, Hideaki Motoyama1,2, Iizuka Yoshinori5, Kazuho Horiuchi6, Shuji Aoki7, Kumiko Goto-Azuma1,2, Shuji Fujita1,2, Osamu Seki5, Motohiro Hirabayashi1, Fumio Nakazawa1,2, Ikumi Oyabu1, Hiroshi Ohno8, Shun Tsutaki9, Ayako Abe-Ouchi9 (1.National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems, 2.SOKENDAI, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technoloty, 4.University of the Ryukyus, 5.Hokkaido University, 6.Hirosaki University, 7.Tohoku University, 8.Kitami Institute of Technology, 9.University of Tokyo)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Kenji Kawamura1,2,3, Ryu Uemura4, Hideaki Motoyama1,2, Iizuka Yoshinori5, Kazuho Horiuchi6, Shuji Aoki7, Kumiko Goto-Azuma1,2, Shuji Fujita1,2, Osamu Seki5, Motohiro Hirabayashi1, Fumio Nakazawa1,2, Ikumi Oyabu1, Hiroshi Ohno8, Shun Tsutaki9, Ayako Abe-Ouchi9 (1.National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems, 2.SOKENDAI, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technoloty, 4.University of the Ryukyus, 5.Hokkaido University, 6.Hirosaki University, 7.Tohoku University, 8.Kitami Institute of Technology, 9.University of Tokyo)

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall B (CH-B) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A07 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A07 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection