Japan Geoscience Union Meeting 2018

Nobuko Saigusa

Convener, Chairperson

Mon. May 21, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 202 (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

convener:Young-Joo Kwak(ICHARM-UNESCO: International Centre for Water Hazard And Risk Management), Wataru Takeuchi(Institute of Industrial Science, The University of Tokyo), Biswajet Pradhan, Chairperson:Kwak Young-Joo(ICHARM-UNESCO, PWRI), Takeuchi Wataru(The University of Tokyo), Pradhan Biswajeet(University of Technology Sydney)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 20, 2018 1:45 PM - 3:15 PM 103 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | U (Union)
 • | Union

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

*Masayuki Kondo1, Kazuhito Ichii1,3, Prabir K Patra2, Joseph G Canadell4, Benjamin Poulter5, Leonardo Calle5, Stephen Sitch6, Tazu Saeki3, Nobuko Saigusa3 (1. Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Japan, 3.National Institute for Environmental Studies, 4.Global Carbon Project, CSIRO Marine and Atmospheric Research, 5.Montana State University, 6.University of Exeter)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

*Masayuki Kondo1, Kazuhito Ichii1,3, Prabir K Patra2, Joseph G Canadell4, Benjamin Poulter5, Leonardo Calle5, Stephen Sitch6, Tazu Saeki3, Nobuko Saigusa3 (1. Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Japan, 3.National Institute for Environmental Studies, 4.Global Carbon Project, CSIRO Marine and Atmospheric Research, 5.Montana State University, 6.University of Exeter)

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM International Conference Room (IC) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

3:50 PM - 4:05 PM

*Kazuhiro Asai1, Yasumasa Hirata2, Gen Takao11, Haruhisa Simoda3, Yoshiaki Honda4, Koji Kajiwara4, Yoshio Awaya5, Junichi Suzaki9, Takahiro Endo6, Nobuko Saigusa7, Tsuneo Matsunaga7, Yoshito Sawada7, Nobuo Sugimoto7, Tomoaki Nishizawa7, Kohei Mizutani8, Shoken Ishii8, Toshiyoshi Kimura10, Tadashi Imai10, Jyunpei Murooka10, Daisuke Sakaizawa10, Rei Mituhashi10, Masato Hayashi10 (1.Tohoku Institute of Technology, 2.Forestry and Forest Products Research Institute, 3.Tokai University, 4.Chiba University, 5.Gifu University, 6.The Remote Sensing Technology Center of Japan, 7.National Institute for Environmental Research, 8.National Institute of Information and Communications Technology , 9.Kyoto University, 10.Japan Aerospace Exploration Agency , 11.Japan International Research Center for Agricultural Sciences)

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 106 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General