Japan Geoscience Union Meeting 2018

Atsushi Shimizu

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [EJ] Poster
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Akira Mizuno1, Nobuo Sugimoto2, Hirofumi Ohyama2, Yoashitaka Jin2, Takafumi Sugita2, Hideharu Akiyoshi2, Tomoo Nagahama1, Taku Nakajima2, Tomoaki Nishizawa2, Atsushi Shimizu2, Elian Walfram3, Pablo Ristori3, Eduardo Quel3, Jacobo Salvador3, Albane Balbero4, Sebastian Papandrea4, Lucas Bali3, Hernan Ciminari4, Felix Zamorano5, Boris Balja5, Solangera Sanchez6, Luis Lazcano6 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.CEILAP, 4.National Meteorological Service Argentina, 5.University of Magallanes, 6.National Meteorological Service Chile)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [EJ] Evening Poster
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Akira Mizuno1, Nobuo Sugimoto2, Hirofumi Ohyama2, Yoashitaka Jin2, Takafumi Sugita2, Hideharu Akiyoshi2, Tomoo Nagahama1, Taku Nakajima2, Tomoaki Nishizawa2, Atsushi Shimizu2, Elian Walfram3, Pablo Ristori3, Eduardo Quel3, Jacobo Salvador3, Albane Balbero4, Sebastian Papandrea4, Lucas Bali3, Hernan Ciminari4, Felix Zamorano5, Boris Balja5, Solangera Sanchez6, Luis Lazcano6 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.CEILAP, 4.National Meteorological Service Argentina, 5.University of Magallanes, 6.National Meteorological Service Chile)

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

  • [EJ] Oral
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

4:00 PM - 4:15 PM

*Mizuo Kajino1,2, Makoto Deushi3,1, Tsuyoshi Thomas Sekiyama1, Takashi Maki1, Naga Oshima1, Taichu Y Tanaka1, Akihiro Hashimoto1, Joseph Ching1, Keiya Yumimoto4,1, Masaaki Ikegami3, Akane Kamada3, Yayoi Inomata5,1, Shin-ichiro Shima6, Akinori Takami7, Atsushi Shimizu7, Shiro Hatakayama8, Hitoshi Irie9, Kouji Adachi1, Yasuhito Igarashi1, Hiromasa Ueda10, Masao Mikami11 (1.Meteorological Research Institute, 2.University of Tsukuba, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Kyushu University, 5.Kanazawa University, 6.University of Hyogo, 7.National Institute for Environmental Studies, 8.Center for Environmental Science in Saitama, 9.Chiba University, 10.Kyoto University, 11.Japan Meteorological Business Support Center)