Japan Geoscience Union Meeting 2018

Shuji Aoki

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A07 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A07 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

1:45 PM - 2:00 PM

*Dmitry Belikov1, Satoshi Sugawara2, Shigeyuki Ishidoya3, Fumio Hasebe1, Shamil Maksyutov4, Shuji Aoki5, Shinji Morimoto5, Takakiyo Nakazawa5 (1.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, Sapporo 060-0810, Japan, 2.Miyagi University of Education, Sendai 980-0845, Japan, 3.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba 305-8569, Japan, 4.National Institute for Environmental Studies, Tsukuba 305-8506, Japan, 5.Center for Atmospheric and Oceanic Studies, Tohoku University, Sendai 980-8578, Japan)

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 201A (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

4:30 PM - 4:45 PM

*Ikumi Oyabu1, Kenji Kawamura1,2,3, Kyotaro Kitamura1, Shinji Morimoto4, Shuji Aoki4, Ryo Fujita4, Satoshi Sugawara5, Hideaki Motoyama1,2, Toshimitsu Sakurai1,6, Miho Arai7 (1.National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems, 2.SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Sciences), 3.apan Agency for Marine Science and Technology, 4.Tohoku University, 5.Miyagi University of Education, 6.Civil Engineering Research Institute for Cold Region, 7.Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University)

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

*Ryo Fujita1, Shamil Maksyutov2, Shinji Morimoto1, Shuji Aoki1, Takakiyo Nakazawa1, Heon-Sook Kim3, Taku Umezawa2, Daisuke Goto4, Motoki Sasakawa2, Toshinobu Machida2 (1.Center for Atmospheric and Oceanic Studies, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Pusan National University, 4.National Institute of Polar Research)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

*Ryo Fujita1, Shamil Maksyutov2, Shinji Morimoto1, Shuji Aoki1, Takakiyo Nakazawa1, Heon-Sook Kim3, Taku Umezawa2, Daisuke Goto4, Motoki Sasakawa2, Toshinobu Machida2 (1.Center for Atmospheric and Oceanic Studies, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Pusan National University, 4.National Institute of Polar Research)

Mon. May 21, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Kenji Kawamura1,2,3, Ryu Uemura4, Hideaki Motoyama1,2, Iizuka Yoshinori5, Kazuho Horiuchi6, Shuji Aoki7, Kumiko Goto-Azuma1,2, Shuji Fujita1,2, Osamu Seki5, Motohiro Hirabayashi1, Fumio Nakazawa1,2, Ikumi Oyabu1, Hiroshi Ohno8, Shun Tsutaki9, Ayako Abe-Ouchi9 (1.National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems, 2.SOKENDAI, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technoloty, 4.University of the Ryukyus, 5.Hokkaido University, 6.Hirosaki University, 7.Tohoku University, 8.Kitami Institute of Technology, 9.University of Tokyo)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Kenji Kawamura1,2,3, Ryu Uemura4, Hideaki Motoyama1,2, Iizuka Yoshinori5, Kazuho Horiuchi6, Shuji Aoki7, Kumiko Goto-Azuma1,2, Shuji Fujita1,2, Osamu Seki5, Motohiro Hirabayashi1, Fumio Nakazawa1,2, Ikumi Oyabu1, Hiroshi Ohno8, Shun Tsutaki9, Ayako Abe-Ouchi9 (1.National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems, 2.SOKENDAI, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technoloty, 4.University of the Ryukyus, 5.Hokkaido University, 6.Hirosaki University, 7.Tohoku University, 8.Kitami Institute of Technology, 9.University of Tokyo)