Japan Geoscience Union Meeting 2018

Hideaki Motoyama

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 201A (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

9:15 AM - 9:30 AM

*Iizuka Yoshinori1, Sumito Matoba1, Ryoto Furukawa1, Takuto Ando1, Takeshi Saito1, Fahmida Parvin1, Tomomi Amino1, Mai Shibata1, Moe Kadota1, Osamu Seki1, Shin Sugiyama1, Ryu Uemura2, Koji Fujita3, Asuka Tsuruta4, Shohei Hattori4, Shuji Fujita5, Hideaki Motoyama5, Naoko Nagatsuka5, Ikumi Oyabu5, Satoru Yamaguchi6, Satoshi Adachi6, Hiroshi Ohno7, Akira Hori7, Chihiro Miyamoto8, Yoshio Takahashi8, Chiaki Sasaki9, Toshitaka Suzuki9, Angel T. Bautista VII10,11, Hiroyuki Matsuzaki10, Kazuho Horiuchi12, Atsushi Miyamoto13, Kei Yoshimura14, Jesper Sjolte15, Masashi Niwano16, Naga Oshima16, Akihiro Hashimoto16, Tetsuhide Yamasaki17, Teruo Aoki18 (1.Institite of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.Department of Chemistry, Biology, and Marine Science, Faculty of Science, University of the Ryukyus, 3.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, 5.National Institute of Polar Research, 6.The National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 7.Department of Civil and Environmental Engineering, Kitami Institute of Technology, Hokkaido, Japan, 8.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 9.Faculty of Science, Yamagata University, 10.Department of Nuclear Engineering and Management, The University of Tokyo, 11.Philippine Nuclear Research Institute - Department of Science and Technology (PNRI-DOST), 12.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 13.Institute for the Advancement of Higher Education, Hokkaido University, 14.Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, 15.Department of Geology, Quaternary Science, Lund University, 16.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 17.Avangnaq, 18.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University)

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 201A (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

4:15 PM - 4:30 PM

*Shuji Fujita1,2, Kenji Kawamura1,2, Hiroshi Ohno3, Ikumi Oyabu4,1, Fumio Nakazawa1, Konosuke Sugiura5, Ayako Abe-Ouchi6, Shun Tsutaki6, Fuyuki Saito7, Ralf Greve8, Hideaki Motoyama1,2, Kumiko Goto-Azuma1,2, Kenichi Matsuoka9 (1.National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems(ROIS), 2.Department of Polar Science, The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), Japan, 3.Kitami Institute of Technology, Japan, 4.Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), Japan, 5.Toyama University, Japan, 6.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, Japan, 7.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), Japan, 8.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, Japan, 9.Norwegian Polar Institute, Norway)

4:30 PM - 4:45 PM

*Ikumi Oyabu1, Kenji Kawamura1,2,3, Kyotaro Kitamura1, Shinji Morimoto4, Shuji Aoki4, Ryo Fujita4, Satoshi Sugawara5, Hideaki Motoyama1,2, Toshimitsu Sakurai1,6, Miho Arai7 (1.National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems, 2.SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Sciences), 3.apan Agency for Marine Science and Technology, 4.Tohoku University, 5.Miyagi University of Education, 6.Civil Engineering Research Institute for Cold Region, 7.Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University)

4:45 PM - 5:00 PM

*Fusa Miyake1, Kazuho Horiuchi2, Hirohisa Sakurai3, Kimiaki Masuda1, Hideaki Motoyama4, Hiroyuki Matsuzaki5, Yuko MOTIZUKI6, Kazuya Takahashi6, Yoichi Nakai6 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 3.Faculty of Science, Yamagata University, 4.National Institute of Polar Research, 5.MALT, The University Museum, The University of Tokyo, 6.RIKEN)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

*Naoko Nagatsuka1, Kumiko Goto-Azuma1,2, Hideaki Motoyama1,2, Sumito Matoba3, Koji Fujita4, Tetsuhide Yamasaki5, Yukihiko Onuma6, Masahiro Minowa3, Teruo Aoki7, Motohiro Hirabayashi1, Dallmayr Remi8 (1.National Institute of Polar Research, 2.SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies), 3.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 5.Avangnaq, 6.Institute of Industrial Science, University of Tokyo, 7.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, 8.AWI)

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 201A (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

4:15 PM - 4:30 PM

*Teruo Aoki1,2, Masashi Niwano2, Tomonori Tanikawa2, Hiroshi Ishimoto2, Masahiro Hori3, Rigen Shimada3, Sumito Matoba4, Tetsuhide Yamasaki5, Satoru Yamaguchi6, Koji Fujita7, Yoshinori Iizuka4, Hideaki Motoyama8 (1.The Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, 2.Meteorological Research Institute, 3.Earth Observation Research Center, JAXA, 4.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 5.Avangnaq, 6.Snow and Ice Research Center, NIED, 7.Nayoya University, 8.National Institute of Polar Research)

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

*Naoko Nagatsuka1, Kumiko Goto-Azuma1,2, Hideaki Motoyama1,2, Sumito Matoba3, Koji Fujita4, Tetsuhide Yamasaki5, Yukihiko Onuma6, Masahiro Minowa3, Teruo Aoki7, Motohiro Hirabayashi1, Dallmayr Remi8 (1.National Institute of Polar Research, 2.SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies), 3.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 5.Avangnaq, 6.Institute of Industrial Science, University of Tokyo, 7.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, 8.AWI)

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GD Geodesy

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GD Geodesy

Mon. May 21, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Kenji Kawamura1,2,3, Ryu Uemura4, Hideaki Motoyama1,2, Iizuka Yoshinori5, Kazuho Horiuchi6, Shuji Aoki7, Kumiko Goto-Azuma1,2, Shuji Fujita1,2, Osamu Seki5, Motohiro Hirabayashi1, Fumio Nakazawa1,2, Ikumi Oyabu1, Hiroshi Ohno8, Shun Tsutaki9, Ayako Abe-Ouchi9 (1.National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems, 2.SOKENDAI, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technoloty, 4.University of the Ryukyus, 5.Hokkaido University, 6.Hirosaki University, 7.Tohoku University, 8.Kitami Institute of Technology, 9.University of Tokyo)

*Ryu Uemura1, Hideaki Motoyama2, Valerie Masson-Delmotte3, Jean Jouzel3, Kenji Kawamura2, Kumiko Goto-Azuma2, Shuji Fujita2, Takayuki KURAMOTO2,10, Motohiro Hirabayashi2, Takayuki Miyake2, Hiroshi Ohno4,2, Koji Fujita5, Ayako Abe-Ouchi6, Yoshinori Iizuka7, Shinichiro Horikawa7,5, Makoto Igarashi2, Keisuke Suzuki8, Toshitaka Suzuki9, Yoshiyuki Fujii2 (1.University of the Ryukyus, 2.National Instititute of Polar Research, 3.LSCE, CEA-CNRS, 4.Kitami Institute of Technology, 5.Nagoya University, 6.The Unviersity of Tokyo, 7.Hokkaido University, 8.Shinshu University, 9.Yamagata University, 10.Fukushima prefectual center for environmental creation)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Kenji Kawamura1,2,3, Ryu Uemura4, Hideaki Motoyama1,2, Iizuka Yoshinori5, Kazuho Horiuchi6, Shuji Aoki7, Kumiko Goto-Azuma1,2, Shuji Fujita1,2, Osamu Seki5, Motohiro Hirabayashi1, Fumio Nakazawa1,2, Ikumi Oyabu1, Hiroshi Ohno8, Shun Tsutaki9, Ayako Abe-Ouchi9 (1.National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems, 2.SOKENDAI, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technoloty, 4.University of the Ryukyus, 5.Hokkaido University, 6.Hirosaki University, 7.Tohoku University, 8.Kitami Institute of Technology, 9.University of Tokyo)

*Ryu Uemura1, Hideaki Motoyama2, Valerie Masson-Delmotte3, Jean Jouzel3, Kenji Kawamura2, Kumiko Goto-Azuma2, Shuji Fujita2, Takayuki KURAMOTO2,10, Motohiro Hirabayashi2, Takayuki Miyake2, Hiroshi Ohno4,2, Koji Fujita5, Ayako Abe-Ouchi6, Yoshinori Iizuka7, Shinichiro Horikawa7,5, Makoto Igarashi2, Keisuke Suzuki8, Toshitaka Suzuki9, Yoshiyuki Fujii2 (1.University of the Ryukyus, 2.National Instititute of Polar Research, 3.LSCE, CEA-CNRS, 4.Kitami Institute of Technology, 5.Nagoya University, 6.The Unviersity of Tokyo, 7.Hokkaido University, 8.Shinshu University, 9.Yamagata University, 10.Fukushima prefectual center for environmental creation)

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection