Japan Geoscience Union Meeting 2018

Makoto Deushi

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

4:00 PM - 4:15 PM

*Mizuo Kajino1,2, Makoto Deushi3,1, Tsuyoshi Thomas Sekiyama1, Takashi Maki1, Naga Oshima1, Taichu Y Tanaka1, Akihiro Hashimoto1, Joseph Ching1, Keiya Yumimoto4,1, Masaaki Ikegami3, Akane Kamada3, Yayoi Inomata5,1, Shin-ichiro Shima6, Akinori Takami7, Atsushi Shimizu7, Shiro Hatakayama8, Hitoshi Irie9, Kouji Adachi1, Yasuhito Igarashi1, Hiromasa Ueda10, Masao Mikami11 (1.Meteorological Research Institute, 2.University of Tsukuba, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Kyushu University, 5.Kanazawa University, 6.University of Hyogo, 7.National Institute for Environmental Studies, 8.Center for Environmental Science in Saitama, 9.Chiba University, 10.Kyoto University, 11.Japan Meteorological Business Support Center)

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A07 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

12:00 PM - 12:15 PM

*Satoshi Noda1, Kunihiko Kodera2, Yukimasa Adachi4, Makoto Deushi4,5, Akio Kitoh3,6, Ryo Mizuta3, Shigenori Murakami7, Kohei Yoshida3, Shigeo Yoden1 (1.Graduate School of Science, Kyoto University, 2.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.Climate Research Department, Meteorological Research Institute, 4.Japan Meteorological Agency, 5.Atmospheric Environment and Applied Meteorology Research Department, Meteorological Research Institute, 6.Japan Meteorological Business Support Center, 7.Meteorological College)

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment