Japan Geoscience Union Meeting 2018

Shohei Hattori

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [EJ] Poster
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Sakiko Ishino1, Shohei Hattori1, Joel Savarino2, Qianjie Chen3, Jingyuan Shao3,4, Naohiro Yoshida1,5, Becky Alexander3 (1.School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, Japan, 2.Institut des Geosciences de l’Environnement, Universite Grenoble Alpes/CNRS, France, 3.Department of Atmospheric Sciences, University of Washington, USA, 4.Department of Atmospheric and Oceanic Sciences, School of Physics, Peking University, China, 5.Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Tehcnology, Japan)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [EJ] Evening Poster
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Sakiko Ishino1, Shohei Hattori1, Joel Savarino2, Qianjie Chen3, Jingyuan Shao3,4, Naohiro Yoshida1,5, Becky Alexander3 (1.School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, Japan, 2.Institut des Geosciences de l’Environnement, Universite Grenoble Alpes/CNRS, France, 3.Department of Atmospheric Sciences, University of Washington, USA, 4.Department of Atmospheric and Oceanic Sciences, School of Physics, Peking University, China, 5.Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Tehcnology, Japan)

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 201A (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

  • [JJ] Oral
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

9:15 AM - 9:30 AM

*Iizuka Yoshinori1, Sumito Matoba1, Ryoto Furukawa1, Takuto Ando1, Takeshi Saito1, Fahmida Parvin1, Tomomi Amino1, Mai Shibata1, Moe Kadota1, Osamu Seki1, Shin Sugiyama1, Ryu Uemura2, Koji Fujita3, Asuka Tsuruta4, Shohei Hattori4, Shuji Fujita5, Hideaki Motoyama5, Naoko Nagatsuka5, Ikumi Oyabu5, Satoru Yamaguchi6, Satoshi Adachi6, Hiroshi Ohno7, Akira Hori7, Chihiro Miyamoto8, Yoshio Takahashi8, Chiaki Sasaki9, Toshitaka Suzuki9, Angel T. Bautista VII10,11, Hiroyuki Matsuzaki10, Kazuho Horiuchi12, Atsushi Miyamoto13, Kei Yoshimura14, Jesper Sjolte15, Masashi Niwano16, Naga Oshima16, Akihiro Hashimoto16, Tetsuhide Yamasaki17, Teruo Aoki18 (1.Institite of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.Department of Chemistry, Biology, and Marine Science, Faculty of Science, University of the Ryukyus, 3.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, 5.National Institute of Polar Research, 6.The National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 7.Department of Civil and Environmental Engineering, Kitami Institute of Technology, Hokkaido, Japan, 8.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 9.Faculty of Science, Yamagata University, 10.Department of Nuclear Engineering and Management, The University of Tokyo, 11.Philippine Nuclear Research Institute - Department of Science and Technology (PNRI-DOST), 12.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 13.Institute for the Advancement of Higher Education, Hokkaido University, 14.Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, 15.Department of Geology, Quaternary Science, Lund University, 16.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 17.Avangnaq, 18.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University)