Japan Geoscience Union Meeting 2018

Keita Chiba

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

2:00 PM - 2:15 PM

*Kaori Tsukamoto1, Koki Aizawa2, Keita Chiba2, Wataru Kanda3, Makoto Uyeshima4, Takao Koyama4, Mitsuru Utsugi5, Kaori Seki6, Takahiro Kishita6, Yoshiko Teguri2, Dan Muramatsu1, Agnis Triahadini1, Yuhei Yuasa1, Yuichi Iwasa1, Yuto Hayashida1, Alutsyah Luthfian1 (1.Department of Earth and Planetary Sciences,Graduate School of Sciences,Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Facurity of Sciences, Kyushu University, 3.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 5.Aso Volcanological Lavolatory, Institute of Geothermal Sciences, Graduate School of Sciences, Kyoto University, 6.Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology)

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall A (CH-A) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

*Kaori Morita1, Takeshi Matsushima1, Yoshiko Teguri1, Kazunari Uchida1, Rintaro Miyamachi1, Shiori Fujita1, Manami Nakamoto1, Hiroshi Shimizu1, Keita Chiba1, Yuki Koga1, Hitoshi Yamashita Mori2, Masayuki Murase3, Takahiro Ohkura4, Hiroyuki Inoue4, Akihiko Yokoo4 (1.Kyushu University Faculty of Science, 2.Hokkaido University, 3.Nihon University, 4.Kyoto University)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

*Kaori Morita1, Takeshi Matsushima1, Yoshiko Teguri1, Kazunari Uchida1, Rintaro Miyamachi1, Shiori Fujita1, Manami Nakamoto1, Hiroshi Shimizu1, Keita Chiba1, Yuki Koga1, Hitoshi Yamashita Mori2, Masayuki Murase3, Takahiro Ohkura4, Hiroyuki Inoue4, Akihiko Yokoo4 (1.Kyushu University Faculty of Science, 2.Hokkaido University, 3.Nihon University, 4.Kyoto University)