Japan Geoscience Union Meeting 2018

Yujin Kitamura

Convener, Chairperson

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

convener:Yujin Kitamura(Department of Earth and Environmental Sciences, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

convener:Yujin Kitamura(Department of Earth and Environmental Sciences, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-HW Hydrology & Water Environment

*Kuniyo Kawabata1,2, Takahiro Hosono3,4, Tsutomu Sato5, Hiroshi A Takahashi5, Masaaki Takahashi5, Kiyoshi Ide4, Yujin Kitamura1, Naoji Koizumi6, Keisuke Fukamizu3 (1.Graduate School of Science and Engineering, KAGOSHIMA UNIVERSITY, 2.Kagoshima University Museum, 3.Graduate School of Science and Technology, Kumamoto University, 4.Priority Organization for Innovation and Excellence, Kumamoto University, 5.AIST, Geological Survey of Japan,Research Institute Earthquake and Volcano Geology, 6.School of Environmental Science,the University of Shiga Prefecture)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-HW Hydrology & Water Environment

*Kuniyo Kawabata1,2, Takahiro Hosono3,4, Tsutomu Sato5, Hiroshi A Takahashi5, Masaaki Takahashi5, Kiyoshi Ide4, Yujin Kitamura1, Naoji Koizumi6, Keisuke Fukamizu3 (1.Graduate School of Science and Engineering, KAGOSHIMA UNIVERSITY, 2.Kagoshima University Museum, 3.Graduate School of Science and Technology, Kumamoto University, 4.Priority Organization for Innovation and Excellence, Kumamoto University, 5.AIST, Geological Survey of Japan,Research Institute Earthquake and Volcano Geology, 6.School of Environmental Science,the University of Shiga Prefecture)

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

*Yujin Kitamura1, Asuka Yamaguchi2, Jun Kameda3, Takashi Tomiyasu1, Hitoshi Kodamatani1, Koji Seike4, Kuniyo Kawabata1, Yohei Hamada5 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 2.Atomosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 3.Department of Natural History Science, Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

*Yujin Kitamura1, Asuka Yamaguchi2, Jun Kameda3, Takashi Tomiyasu1, Hitoshi Kodamatani1, Koji Seike4, Kuniyo Kawabata1, Yohei Hamada5 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 2.Atomosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 3.Department of Natural History Science, Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Hasegawa Ryota1, Asuka Yamaguchi1, Rina Fukuchi2, Yohei Hamada3, Yujin Kitamura4, Gaku Kimura5, Juichiro Ashi1, Tsuyoshi Ishikawa3 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2.Research and Development (R&D) Center for Earthquake and Tsunami, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.Graduate School of Science and Engineering KAGOSHIMA UNIVERSITY, 5.Tokyo University of Marine Science and Technology School of Marine Resources and Environment)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Hasegawa Ryota1, Asuka Yamaguchi1, Rina Fukuchi2, Yohei Hamada3, Yujin Kitamura4, Gaku Kimura5, Juichiro Ashi1, Tsuyoshi Ishikawa3 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2.Research and Development (R&D) Center for Earthquake and Tsunami, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.Graduate School of Science and Engineering KAGOSHIMA UNIVERSITY, 5.Tokyo University of Marine Science and Technology School of Marine Resources and Environment)

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GL Geology

4:15 PM - 4:30 PM

*Kuniyo Kawabata1,2, Arito Sakaguchi3, Yohei Hamada4, Takeshi Tsuji5,6, Yujin Kitamura1, Saneatsu Saito7 (1.Graduate School of Science and Engineering, KAGOSHIMA UNIVERSITY, 2.Kagoshima University Museum, 3.Deaprtment of Geosphere Sciences, Yamaguchi University, 4.Kochi institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Department of Earth Resources Engineering, Kyushu University, 6.International Institute for Carbon-Neutral Energy Research, 7.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General