Japan Geoscience Union Meeting 2018

Hideo Sagawa

Convener, Chairperson

Wed. May 23, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

convener:Takayuki Muto(Division of Liberal Arts, Kogakuin University), Munetake Momose(The College of Science, Ibaraki University), Hideo Sagawa(京都産業大学理学部, 共同), Masumi Shimojo(National Astronomical Observatory of Japan), Chairperson:Muto Takayuki

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

convener:Takayuki Muto(Division of Liberal Arts, Kogakuin University), Munetake Momose(The College of Science, Ibaraki University), Hideo Sagawa(京都産業大学理学部, 共同), Masumi Shimojo(National Astronomical Observatory of Japan), Chairperson:Sagawa Hideo

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

convener:Takayuki Muto(Division of Liberal Arts, Kogakuin University), Munetake Momose(The College of Science, Ibaraki University), Hideo Sagawa(京都産業大学理学部, 共同), Masumi Shimojo(National Astronomical Observatory of Japan)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

convener:Takayuki Muto(Division of Liberal Arts, Kogakuin University), Munetake Momose(The College of Science, Ibaraki University), Hideo Sagawa(京都産業大学理学部, 共同), Masumi Shimojo(National Astronomical Observatory of Japan)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Kanako Seki1, Atsushi Yamazaki2, Naoki Terada3, Ayako Matsuoka2, Hiromu Nakagawa3, Shoichiro Yokota4, Satoshi Kasahara1, Yoshifumi Saito2, Takeshi Sakanoi3, Takeshi Imamura5, Yasumasa Kasaba3, Keigo Enya2, Yoshifumi Futaana6, Atsushi Kumamoto3, Tomohiro Usui7, Hiroyuki Maezawa8, YASUKO KASAI9, Hideo Sagawa10, Makoto Taguchi11, Yoshizumi Miyoshi12, Takuya Hara13, Takeshi Kuroda9, Shotaro Sakai1, Kazuhisa Fujita14, Sho Sasaki4, MSWC team (1.Graduate School of Science, University of Tokyo, 2.ISAS, JAXA, 3.Graduate School of Science, Tohoku University, 4.Graduate School of Science, Osaka University, 5.Graduate School of Frontier Sciences, University of Tokyo, 6.Swedish Institute of Space Physics, 7.Earth Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, 8.Osaka Prefecture University, 9.National Institute of Information and Communications Technology, 10.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, 11.Faculty of Science, Rikkyo University, 12.ISEE, Nagoya University, 13.SSL, UC Berkeley, 14.Research and Development Directorate, JAXA)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Kanako Seki1, Atsushi Yamazaki2, Naoki Terada3, Ayako Matsuoka2, Hiromu Nakagawa3, Shoichiro Yokota4, Satoshi Kasahara1, Yoshifumi Saito2, Takeshi Sakanoi3, Takeshi Imamura5, Yasumasa Kasaba3, Keigo Enya2, Yoshifumi Futaana6, Atsushi Kumamoto3, Tomohiro Usui7, Hiroyuki Maezawa8, YASUKO KASAI9, Hideo Sagawa10, Makoto Taguchi11, Yoshizumi Miyoshi12, Takuya Hara13, Takeshi Kuroda9, Shotaro Sakai1, Kazuhisa Fujita14, Sho Sasaki4, MSWC team (1.Graduate School of Science, University of Tokyo, 2.ISAS, JAXA, 3.Graduate School of Science, Tohoku University, 4.Graduate School of Science, Osaka University, 5.Graduate School of Frontier Sciences, University of Tokyo, 6.Swedish Institute of Space Physics, 7.Earth Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, 8.Osaka Prefecture University, 9.National Institute of Information and Communications Technology, 10.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, 11.Faculty of Science, Rikkyo University, 12.ISEE, Nagoya University, 13.SSL, UC Berkeley, 14.Research and Development Directorate, JAXA)

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A01 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

9:55 AM - 10:15 AM

*Javier Peralta1, Takeshi Horinouchi2, Ricardo Hueso3, Takeshi Imamura4, Toru Kouyama5, Jeon Joo Lee4, Sanjay S Limaye6, Pedro Machado7, Kevin McGouldrick8, Shin-ya Murakami1, Keishiro Muto1, Masato Nakamura1, Kazunori Ogohara9, Hideo Sagawa10, Agustín Sánchez-Lavega3, Takao M. Sato1, Takehiko Satoh1,11, Eliot F. Young12 (1.Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) 8 3-1-1, Yoshinodai, Chuo-ku, Sagamihara, Kanagawa, 252-5210, Japan, 2.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 3.Escuela Técnica Superior de Ingeniería (UPV/EHU), Bilbao, Spain, 4.Graduate School of Frontier Sciences, University of Tokyo, Japan, 5.Artificial Intelligence Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tokyo, Japan, 6.Space Science and Engineering Center, University of Wisconsin-Madison, Madison, USA, 7.Institute of Astrophysics and Space Sciences, Portugal, 8.Laboratory for Atmospheric and Space Physics, University of Colorado Boulder, Boulder, Colorado 80303-7814, USA, 9.School of Engineering, University of Shiga Prefecture, Shiga, Japan, 10.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, Japan, 11.Department of Space and Astronautical Science, School of Physical Sciences, Sokendai, Japan, 12.Southwest Research Institute, Boulder, CO 80302 , USA)

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Ryosuke Aoki1, Kazuki Tokuda1,4, Hiroyuki Maezawa1, Makoto Taguchi2, Tetsuya Fukuhara2, Hideo Sagawa3, Kazuya Saigo4, Yeon Joo Lee5, Takao M. Sato5, Masato Nakamura5, Takeshi Imamura6 (1.Osaka Prefecture University, 2.Rikkyo University, 3.Kyoto Sangyo University, 4.National Astronomical Observatory, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.The University of Tokyo)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Ryosuke Aoki1, Kazuki Tokuda1,4, Hiroyuki Maezawa1, Makoto Taguchi2, Tetsuya Fukuhara2, Hideo Sagawa3, Kazuya Saigo4, Yeon Joo Lee5, Takao M. Sato5, Masato Nakamura5, Takeshi Imamura6 (1.Osaka Prefecture University, 2.Rikkyo University, 3.Kyoto Sangyo University, 4.National Astronomical Observatory, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.The University of Tokyo)

Sun. May 20, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (CH-A) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

2:45 PM - 3:00 PM

*Hiroyuki Maezawa1, Daiki Haraguchi1, Yuji Nishida1, Ryosuke Aoki1, Satoshi Matsumoto1, Daiki Tsukiyama1, Hideo Sagawa3, Atsushi Nishimura4, Kazuyuki Handa2, Tomio Kanzawa2, Masaaki Oya2, Hiroyuki Iwashita2, Chieko Miyazawa2, Tetsuhiro Minamidani2 (1.Department of Physics, Osaka Prefecture University, 2.National Astronomical Observatory of Japan, 3.Kyoto Sangyo University, 4.Graduate School of Science, Nagoya University)

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Yasumasa Kasaba1, Hiromu Nakagawa1, Hideo Sagawa2, Takeshi Kuroda3, Takeshi Imamura4, VANDAELE A.C.5, Shohei Aoki5, Isao Murata1, Naoki Terada1, Takeshi Sakanoi1, Kosuke Takami1, Sae Aizawa1, Akiba Takehiko1, Masashi Toyooka1, Nao Yoshida1, Katsushige Toriumi1, YASUKO KASAI3, Atsushi Yamazaki6, Takao M. Sato6, Hiroyuki Maezawa7, Makoto Taguchi8, Hiroki Kashimura9, P.-F. Coheur10, S. Sophie 5, S. Severine 5, V. Wilquet5, A. Mahieux5, F. Daerden5, L. Neary5, S. Viscardy5 (1.Tohoku Univ., 2.Kyoto Sangyo Univ., 3.NICT, 4.Univ. Tokyo, 5.IASB, Belgium, 6.JAXA, 7.Osaka Pref. Univ., 8.Rikkyo Univ., 9.Kobe Univ., 10.Université Libre de Bruxelles)

Sun. May 20, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Yasumasa Kasaba1, Hiromu Nakagawa1, Hideo Sagawa2, Takeshi Kuroda3, Takeshi Imamura4, VANDAELE A.C.5, Shohei Aoki5, Isao Murata1, Naoki Terada1, Takeshi Sakanoi1, Kosuke Takami1, Sae Aizawa1, Akiba Takehiko1, Masashi Toyooka1, Nao Yoshida1, Katsushige Toriumi1, YASUKO KASAI3, Atsushi Yamazaki6, Takao M. Sato6, Hiroyuki Maezawa7, Makoto Taguchi8, Hiroki Kashimura9, P.-F. Coheur10, S. Sophie 5, S. Severine 5, V. Wilquet5, A. Mahieux5, F. Daerden5, L. Neary5, S. Viscardy5 (1.Tohoku Univ., 2.Kyoto Sangyo Univ., 3.NICT, 4.Univ. Tokyo, 5.IASB, Belgium, 6.JAXA, 7.Osaka Pref. Univ., 8.Rikkyo Univ., 9.Kobe Univ., 10.Université Libre de Bruxelles)