Japan Geoscience Union Meeting 2018

Hirotaka Kamahori

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM 106 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Sun. May 20, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 106 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

9:45 AM - 10:00 AM

*Hisayuki Kubota1, Jun Matsumoto2, Masumi Zaiki3, Takehiko Mikami4, Togo Tsukahara5, Shigeru Kobayashi6, Haruhiko Yamamoto7, Junpei Hirano4, Tomoshige Inoue2, Ikumi Akasaka8, Hirotaka Kamahori9, Fumiaki Fujibe2, Taiichi Hayashi10, Toru Terao11, Fumie Murata12, Hatsuki Fujinami13, Azusa Fukushima14 (1.Hokkaido University, 2.Tokyo Metropolitan University, 3.Seiki University, 4.Teikyo University, 5.Kobe University, 6.Osaka University, 7.Yamaguchi University, 8.Senshu University, 9.Meteorological Research Institute, 10.Kyoto University, 11.Kagawa University, 12.Kochi University, 13.Nagoya University, 14.Kobe Gakuin University)

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

*Jun Matsumoto1,2, Hisayuki Kubota3, Tomoshige Inoue1, Ikumi Akasaka4, Hirotaka Kamahori5, Fumiaki Fujibe1, Taiichi Hayashi6, Toru Terao7, Fumie Murata8, Hatsuki Fujinami9, Azusa Fukushima10, Takehiko Mikami11, Masumi Zaiki12 (1.Tokyo Metropolitan University, 2.JAMSTEC, 3.Hokkaido University, 4.Senshu University, 5.Meteorological Research Institute, 6.Kyoto University, 7.Kagawa University, 8.Kochi University, 9.Nagoya University, 10.Kobe Gakuin University, 11.Teikyo University, 12.Seikei University)

Sun. May 20, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

*Jun Matsumoto1,2, Hisayuki Kubota3, Tomoshige Inoue1, Ikumi Akasaka4, Hirotaka Kamahori5, Fumiaki Fujibe1, Taiichi Hayashi6, Toru Terao7, Fumie Murata8, Hatsuki Fujinami9, Azusa Fukushima10, Takehiko Mikami11, Masumi Zaiki12 (1.Tokyo Metropolitan University, 2.JAMSTEC, 3.Hokkaido University, 4.Senshu University, 5.Meteorological Research Institute, 6.Kyoto University, 7.Kagawa University, 8.Kochi University, 9.Nagoya University, 10.Kobe Gakuin University, 11.Teikyo University, 12.Seikei University)